Natur

Nævn har ikke behandlet klage

Borgere har klaget til Naturklagenævnet over Brønderslev Kommunes beslutning.

Kommunen har lavet et kommuneplantillæg, der åbner mulighed for at rejse tre forsøgsmøller syd for Try. Men nævnet har afvist at behandle klagen med den begrundelse, at beslutningen ikke er en endelig afgørelse, der kan klages over. Derfor kan sagen endnu ikke indbringes for Naturklagenævnet. Nævnet gør opmærksom på, at kommunens eventuelle vedtagelse af planen kan påklages til Naturklagenævnet. Naboerne til mølleprojektet har i deres klage lagt vægt på, at beslutningen om at arbejde videre med projektet ikke er tilstrækkelig begrundet. Naboerne påpeger også, at vindmøllecirkulærets afstandskrav mellem vindmølleparkerne ikke kan overholdes.