Natur- og miljøindsats er historisk

Regeringen har netop fremlagt Grøn Vækst-udspillet, der betyder mere natur og bedre beskyttelse af mennesker, dyr og miljø. Vi investerer i alt 13,5 mia. kroner i Danmarks mest ambitiøse helhedsplan for natur, miljø og landbrug nogensinde.

Reaktionerne er forventelige: De grønne organisationer siger, at der er for få miljøkrav i planen. Landbruget siger der er for mange. De kan ikke begge have ret! Det har de heldigvis heller ikke. Fakta er, at udspillet indeholder en række helt rimelige miljøkrav – samtidig med at landbruget får mulighed for at forny sig selv i en mere natur- og energivenlig retning. Med Grøn Vækst vil regeringen f.eks. skabe op til 75.000 hektar ny natur frem til 2015. Det er mere end en firdobling af det nuværende niveau på årsplan. De mest værdifulde naturområder skal sikres gennem en massiv indsats, og alle Natura 2000-områder får deres egen beskyttelsesplan. Men det er ikke kun den særlige natur, vi gør noget ekstra for. Også den almindelige natur får et løft med sikring af pleje og afgræsning af yderligere 40.000 ha enge, heder og overdrev. Udvaskningen af kvælstof skæres ned med en tredjedel fra 66.000 tons til 47.000 tons, ligesom ammoniakudledningen fra husdyrstalde reduceres. Grøn Vækst betyder også, at regeringen lever op til forpligtelserne i EU’s Nitrat- og Vandrammedirektiv i 2015. Det skal kunne betale sig for landmændene at passe bedre på os alle sammen. Grøn Vækst indeholder derfor en forøgelse af pesticidafgiften samt en omlægning, der vil gøre de mest miljø- og sundhedsbelastende sprøjtemidler dyrest. Men vi stopper ikke her. Regeringen har afsat penge til en fordobling af det økologiske areal og en indsats for at reducere pesticider i gartneri og frugtavl mest muligt. Regeringen afsætter blandt andet betydelige midler til forskning i pesticiders skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. Landmænd, gartnerier og frugtavlere sikres bedre rådgivning om anvendelsen af pesticider, ligesom der skal stilles uddannelseskrav til forhandlere af pesticider. Vi gør op med det frivillige princip. Fremover bliver det obligatorisk, at der skal være 10 meter randzoner langs alle vandløb. Vi vil udvikle et markedssystem med omsættelige kvælstofkvoter, der skal give landmanden incitament til at dyrke mere jord ekstensivt. Landbrugserhvervet skal bidrage aktivt til miljø- og naturbeskyttelsen, samtidig med at det får lov til at udvikle sig og skabe vækst. Vi har en flot og varieret natur i Danmark – men den har været under pres i årtier.Med Grøn Vækst ønsker regeringen at sikre dyre- og plantearter bedre levevilkår og standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed