Naturkatastrofer

Natur og vikingetid i vejen

Sjældne planter og Fyrkat kan blive problem for våde enge

HOBRO:Amtet er på vej til at skabe et naturmæssigt eldorado i Onsild Ådal tæt på Hobro. Men netop naturen kan spænde ben for planen. Enge med et yderst rigt og sjældent planteliv findes i ådalen ved Fyrkat og er under Naturbeskyttelseslovens skærmende vinger. Nogle af engene kan blive påvirket, hvis man gennemfører det store vådområdeprojekt og lader dele af dalen oversvømme. Amtet begyndte at arbejde med projektet for tre år siden. Naturgeograf Peter Larsen fra Nordjyllands Amt ridsede onsdag aften stillingen op på et offentligt møde på Fyrkat Møllegård, hvor næsten 40 mennesker deltog. Projektet for våde enge i Onsild Ådal er lige nu i offentlig høring, og mødet gav informationer og lagde op til debat. Borgerne kan indtil 22. september komme med forslag og protester. Men det står klart, at der næppe kommer mange indsigelser. Amtet har allerede aftaler på plads med lodsejerne, hvor af den største er Svend Møller Hansen på Tostrup Hovgård. Interesseorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening roser projektet til skyerne. - Det her har vi ønsket os i 15-20 år, sagde Kaj Edlund fra foreningens lokalkomité. Fredet Fyrkat Også Fyrkat kan blokere for vandmiljøplanen, fordi en stor del af området netop på grund af Fyrkat er fredet. Johnny Møller Jensen, direktør for Sydhimmerlands Museum, som Fyrkat er en del af, slog fast, at de våde enge og søen vil øge kvaliteten af hele det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Fyrkat og Apotekerskoven. Men Nordjyllands Amt kan få bøvl med andre myndigheder. Først og fremmest Fredningsnævnet, som på onsdag besøger området. Nævnet skal give dispensation fra fredningen af ådalen, hvis amtet skal have lov at oversvømme. Der skal også gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven på grund af de fredede engarealer, som kan blive påvirket. Det spørgsmål kan i sidst ende havne i Naturklagenævnet. Ørreder i ly for gedder Mødet onsdag aften begyndte i det fri. Deltagerne vandrede rundt i området for at kigge på de arealer, som måske inden næste sommer begynder forvandlingen fra mark til sø og enge. Amtet har taget flere hensyn i udformingen af projektet. En del af området med de allerstørste botaniske værdier skånes for oversvømmelser. En bro, der skal krydse åen og danne forbindelse til Fyrkat Vikingegård ligger akkurat uden for Fyrkats fredningsgrænse. Endelig er der taget store hensyn til, at en stor bestand af havørreder går op i Onsild Å for at gyde. Egentlig ville man opnå den største miljøgevinst og fjernelse af mest kvælstof, hvis digerne om Onsild Å fjernes og alt vandet løber gennem den nye sø. Men så vil op mod 90 procent af de små havørreder, som efter to år søger mod fjorden og havet, blive ædt af "ferskvandskrokodillen"gedden. Derfor holdes sø og å hver for sig bag diger. 20 procent af åvandet sendes gennem søen, men det sker ad passager, som fiskene ikke kan følge. Nej til rørskov Hvad får hobroenserne så i Onsild Ådal. Eksperterne forventer et rigt fugleliv. Odderen, der allerede findes i dalen, vil få bedre levevilkår. Det samme gælder en række flagermusearter, frøer og insekter. I søen vil der leve ål, gedde, hundestejle og forskellige karpefisk. Desuden bliver området tilgængeligt for befolkningen. Der anlægges en græssti på diget langs åen, hvilket betyder, at man kan vandre med sø på begge sider. Planen er at binde stien dels til kolonihaverne ved Ålykkevej og til Fyrkat Vikingegård. Kvaliteten af naturen kommer til at afhænge af plejen. Det bliver nødvendigt med græsning med får eller kvæg på engene, så de ikke springer i krat. Dyrene skal også holde rørskoven nede. Alligevel forventer eksperterne, at 20 af de 30 hektar sø med tiden bliver til rørskov ala Vester fjord. - Men vi vil ikke have en stor rørskov, så vi må gøre alt for at begrænse dens udbredelse omkring den nye sø, sagde Niels Kr. Kirketerp (V), formand for amtets teknik- og miljøudvalg. Han kastede et spørgsmål ud til debat: Hvad skal den nye sø hedde? Fyrkat Sø og Fyrkat Engsø lyder et par bud.