Golf

Naturens vogtere frygter golfbanen

Organisationer og private har protesteret mod planerne

HOBRO:- Dispenserer man fra regler om fredning, naturbeskyttelse og beskyttelse af fortidsminder, vil det gå ud over både plante- og dyrelivet i området. Det er lystfiskere med hang til stang og flue, der på denne måde løfter en advarende pegefinger mod planerne om at anlægge en golfbane på nordsiden af Mariager Fjord med ni huller i Arden og ni huller i Hobro Kommune. Foreningen Danske Fluefiskere har sammen med en halv snes andre organisationer og private benyttet sig af den indledende høringssrunde til at markere sine synspunkter, og derfor står det allerede nu klart, at den første - og måske eneste - golfmatch på de udsete arealer kommer til at stå mellem natureleskere på den ene side og initiativtagerne på den anden. Dommerpanelet i kampen udgøres af myndigheder som amt, kommune og fredningsmyndigheder, der til syvende og sidst skal give de tilladelser, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Golf-entusiasterne har sikret sig 65 hektarer til den planlagte 18 hullers golfbane. Det er både fredede arealer og det er landbrugsjord, men i forholdet til de personer, der har opponeret mod projektet, er det næsten et fedt. Nogle af naboerne i området - aktive landmænd - forudser, at der bliver mangel på landbrugsjord, og andre naboer deler de betænkeligheder, repræsentanter fra nogle af de protesterende organisationer har med hensyn til en golfbane, der går ind over fredede arealer. Danmarks Naturfredningsforening finder det dog acceptabelt, at en del af golfbaneanlægget ligger i et fredet område, hvis det kun er de områder, der i dag er i landbrugsmæssig drift, der inddrages til det egentlige baneanlæg. Det er også en forudsæltning, at fredningens formål tilgodeses. - Men vi vil opfordre de offentlige myndigheder til allerede i den indledende fase at gennemføre en stram styring af projektet, så der ikke senere i etablerings- og driftsfasen opstår urealistiske forventninger hos byg- og driftsherrerne om, at anlæg og drift af golfbanen kan ske uden udstrakt hensyn til områdets natur, miljø, kultur og offentlighedens øvrige interesser, skriver formanden for Danmarks Natrurfredningsforening i Arden, Mogens Hedegaard, i sin skrivelse til amtets plankontor. Efter at den indledende høringsrunde udløb i går, vil man fra amtets plankontor forberede sagen til en politisk afgørelse. Fredningsmyndighederne skal tages i ed og det samme skal både Nordjyllands Amt og Arden og Hobro kommuner. Klare forudsætninger er tillæg til amtets regionplan, tillæg til kommuneplanerne samt nye lokalplaner for området. Der er en forventning om, at disse planer kan blive udarbejdet i løbet af efteråret, hvorefter den egentlige offentlighedsfase kan indledes.