Lokalpolitik

Naturfredningsforening gør også indsigelse

Lokalkomiteen i Hjørring vil rejse en fredningssag mod boligbyggeriet

HJØRRING:Nu gør også Danmarks Naturfredningsforenings (DN) lokalkomité i Hjørring indsigelse mod den omstridte lokalplan 112.6, der skal tillade et omfattende boligbyggeri i Nestlé-området. Hjørring Kommune modtog indsigelsen forleden, selv om høringsfasen dog var forbi. Men lokalkomiteens formand, Jørgen Jørgensen, havde inden fristens udløb sikret sig en aftale med Hjørring Kommunes planchef, Svend Jacobsen, om at indsigelsen kunne afleveres med nogle dages forsinkelse. Indsigelsen, der ifølge Jørgen Jørgensen er blevet drøftet indgående på lokalkomiteens sidste møde, er lang. Men én sætning siger mere eller mindre alt om DN's holdning: "Efter DN's opfattelse indeholder lokalplanområdet så store landskabelige og biologiske værdier, at vi vil anbefale byrådet at afvise byggeri i området". Her slår lokalkomiteen især på, at området ikke er et "passet og plejet" parkområde, men et "naturtilgroet" areal, der gennem tiden har henligget temmelig urørt og nu naturligt hører sammen med Sct. Knuds Kilde-området. Jørgen Jørgensen påpeger, at slugten mellem de to bakkeområder allerede er registreret af Nordjyllands Amt som et beskyttet areal. og her er træbevoksningen med til at yde ly for fugle og pattedyr - især egern som der er mange af i området. Samtidig er træbevoksningen gode opholdssteder for råvildt, og de våde arealer i bunden er levested for et rigt insektliv, som igen udgør fødegrundlaget for områdets fugleliv. - Det er efter DN's opfattelse ret enestående, at vi har er sådant stykke natur liggende så tæt på centrum. Det kunne udgøre en vigtig ressource for både rekreative og undervisningsmæssige formål, idet det ligger i både cykle- og gåafstand fra mange institutioner og skoler, skriver lokalkomiteen i indsigelsen. Jørgen Jørgensen påpeger, at "det efter DN's mening ikke er svært at finde egnede arealer til boligbyggeri, der ikke er så naturmæssigt attraktive. Og Nestlé-området bør ikke ofres til fordel for et boligprojekt, hvis præmisser hviler på, at et antal ukendte mennesker vil flytte til kommunen". Her påpeger såvel formanden som resten af lokalkomiteen, at man istedet skulle "sælge" Hjørring som en grøn by - ikke bare i skrift men også i handling: - Det må handle om at leve op til kommunens målsætning, der bl.a. kom til udtryk i debatoplægget fra Hjørring Kommune op til diskussionen af den kommende kommuneplan i vinteren/foråret 2003/2004. Her udtalte borgmester Bent Brown i brochuren om planstrategien, at "Byen står som en grøn oase med skov, mark og eng omkring sig. Denne natur og dette miljø skal vi bevare", siger Jørgen Jørgensen. Så nu har lokalkomiteen anmodet DN's forretningsudvalg om at rejse en fredningssag for området. Dette er i øjeblikket under overvejelse i udvalget, og lokalkomiteen forventer et afklaring af dette spørgsmål sidst i denne måned eller først i oktober.