Naturperle pudses af

Ny fredning vil give mere og bedre natur i 11 kvadratkilometer langs Gravlev-dalen, der huser kendte klenodier som Rebild Bakker og Lille Blåkilde

Allerede i dag hører Gravlev-dalen langs Lindenborg Å til et af Nordjyllands fineste naturområder med Rebild Bakker, Troldeskolen i Rold, Lille Blåkilde og den genskabte Gravlev Sø. Men med en ny fredning vil naturen fremover blive både bedre og finere, fortæller statsskovrider Uffe Laursen, Skov-og Naturstyrelsen i Buderupholm Statsskovdistrikt. Den nye fredning vil omfatte 1100 hektar svarende til 11 kvadratkilometer i den markante ådal. 865 hektar er allerede fredet - faktisk er der i dag hele 13 forskellige fredninger i området, hvor den ældste er helt tilbage fra 1912. - Men med en ny samlet fredning vil man meget bedre kunne pleje naturen og skabe en koordineret arbejdet for at sikre naturværdierne, beretter Uffe Laursen. At pleje naturen for at bevare den, er vigtigt i områder som eksempelvis Rebild Bakker. Heden er nemlig ikke bare natur, men også kultur, da heden er et resultat af hedebøndernes udnyttelse af jorden gennem århundreder. Gamle dages fattige hedebønder brugte heden til græsning og slog lyngen til vinterfoder - og dermed bevarede de samtidig heden, for lyngen bevarer kun sin livskraft, når, den skæres tilbage med mellemrum eller afgræsses. Hvis en lynghede får lov til at passe sig selv, springer den til sidst i skov. Også engene i ådalen skal plejes ved hjælp af kreaturgræsning, hvis ikke engene skal vokse til i pilekrat. - Derudover ser vi meget frem til, at den nye fredning vil gøre det muligt at lave en ordentlig reetablering af Gravlev Sø, fortæller Uffe Laursen. Gravlev Sø ligger der ganske allerede i dag, for da man standsede pumperne og dermed dræningen i 1986, blev resultatet, at søen kom tilbage helt af sig selv. Men vandkvaliteten i søen er ikke god nok. - Som følge af den nye fredning vil søen igen kunne få vand fra de kildevæld, der førhen blev benyttet til dambrug, men som nu er opkøbt og nedlagt. På den måde øges gennemstrømningen i søen, og vandkvaliteten forbedres - bl.a. til glæde for de mange fugle, der ynder den fladvandede sø, forklarer Uffe Laursen. Desuden vil man med den nye fredning føre Lindenborg Å og Kousbækken tilbage til deres oprindelige løb. - Man kan sige, at fredningen giver mulighed for en fuldstændig afregulering af de mange indgreb, der er sket med Lindenborg Å i Gravlev-dalen siden 1880'erne, tilføjer Uffe Laursen. Tilbage til det gamle Når fredningen er gennemført, kan Nordjyllands Amt således fjerne den sidste spærring i Lindenborg Å ved Røde Mølle. Kulturmiljøet omkring møllen bevares, men åen føres tilbage til gamle løb uden om mølledammen, så ørreder og andre fisk kan passere i hele åens hovedløb. Den nye fredning betyder også, at de åbne dele af landskabet kan holdes fri for bebyggelse og tilplantning, så den storslåede udsigt gennem ådalen kan bevares. Det medføer, at der nedlægges en juletræsplantage. Samtidig giver fredningen bedre mulighed for at opretholde sjældne naturtyper som ådalens berømte kildevæld plus egekrat og ellesumpe. Det var Nordjyllands Amt og Skov-og Naturstyrelsen, der i fællesskab tog initiativ til fredningssagen for snart syv år siden. Den endelige fredningskendelse er endnu ikke kommet, men Naturklagenævnet har nu sagt for den nye fredning, og det betyder, at man nu kun mangler at få afgjort størrelsen på erstatningerne til de berørte lodsejere. Området omkring Lindenborg Å og Gravlevdalen gennemkrydses allerede i dag af flere stier, der giver de besøgende adgang til ådalens kilder og Rebild Bakker, men som følge af den nye fredning vil der blive etableret en sti mere, så det bliver muligt at vandre lands åens vestlige bred fra Gravlev til Buderupholm.