Naturperler pløjes op

I al ubemærkethed forsvinder der år for år mange små nordjyske naturperler, der ellers skulle være sikret for eftertiden gennem en generel fredning af de små heder, enge og overdrev i Naturbeskyttelsesloven.

- Vi har et halvt hundrede sager hvert år, hvor vi kan konstatere, at virkeligheden ikke svarer til vores registrering af naturen. Det kan være en sø, der ikke er der, en eng, der er dyrket op eller en hede, som er forsvundet, fortæller John Mønsted, biolog i Nordjyllands Amt. De mange tilfælde af ulovlige opdyrkning af de små naturarealer i det åbne land opdages typisk, når amtet skal behandle en ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen. Her skal landmanden godtgøre, om udvidelsen er i overensstemmelse med harmonikravene om, at der skal være tilstrækkelig med jord at sprede husdyrgødningen på. - I nogle tilfælde er sagen soleklar, når vi besøger den pågældende landmand. Hvis vi har et luftfoto af en mose fra 1992, men mosen er væk og der er friske drænrør på stedet, er der jo ingen tvivl om, at landmanden har drænet og pløjet det fredede natur op for nylig, forklarer John Mønsted, biolog i Nordjyllands Amt. - Da amtet har ansvaret for beskyttelsen af de små naturområder, udsteder vi i sådanne tilfælde typisk et påbud om, at naturen skal genetableres, så man ikke får en gevindst ved uretmæssigt at pløje naturbeskyttede områder op. Men i op mod halvdelen af sagerne er vi i tvivl om, hvad der er sket, da oppløjningen kan være sket for flere år siden. Og her kan det jo også være vores registrering, der er forkert. Når vi er i tvivl, kommer det som regel landmanden til gode, da det ikke er vores opgave at udspørge naboerne om den forsvundne natur og dermed optræde som en slags politi, tilføjer John Mønsted. Når amtet ofte er i tvivl, skyldes det at naturfredningsloven fra 1992, der indførte den generelle beskyttelse af de små naturområder på over 2500 kvadratmeter, søger at fastfryse tilstanden i 1992. Men siden da kan landbruget være handlet både en og to gange, og den nuværende ejer har altid ikke kendskab til forholdene i 1992. - Naturen i det åbne land har aldrig haft det så dårligt i Danmark som i disse år. Samtidig med, at mange små naturområder forsvinder på grund af opdyrkning, ødelægges de restererende naturområder på grund af den store belastning af gødning. Mange plantearter som eksempelvis klokkeblomster og lyng forsvinder og bliver erstattet af brændenælder, grove græsser og hindbær, der er tolerante over kvælstoffet i husdyrgødningen, påpeger John Mønsted. Formanden for LandboNord, Lars Møller, fastslår, at det er uacceptabelt, hvis der er landmænd, som stadig pløjer de fredede naturområder op. - Jeg vil håbe, at det hovedsagligt er fortidens synder, der afsløres af amtet, for der har været så megen debat i de senere år om beskyttelse af de små naturområder, at alle nordjyske landmænd bør vide, at disse naturområder er fredede, siger Lars Møller.