Aalborg

Nazibreve til nydanskere

Skrid ud­læn­ding. Get out of Den­mark, NOW!! Ad­skil­li­ge per­so­ner med uden­landsk bag­grund har i lø­bet af de se­nes­te dage mod­ta­get nog­le sær­de­les ube­ha­ge­li­ge bre­ve, hvor af­sen­de­ren på det kraf­tig­ste op­ford­rer ud­læn­din­ge­ne til at for­lade Aal­borg og Dan­mark hur­tigst mu­ligt.

Det er et nazibrev som dette, der er dumpet ind gennem brevsprækken til adskillige nydanskere i løbet af de senere dage. Det ene brev er med et foto af Rudolf Hess, det andet med et billede af Adolf Hitler. -Usmageligt, lyder det fra kriminalkommissær Ejler Larsen, der nu efterforsker sagen.

Det er et nazibrev som dette, der er dumpet ind gennem brevsprækken til adskillige nydanskere i løbet af de senere dage. Det ene brev er med et foto af Rudolf Hess, det andet med et billede af Adolf Hitler. -Usmageligt, lyder det fra kriminalkommissær Ejler Larsen, der nu efterforsker sagen.

NORD­JYSKE Me­di­er er kom­met i be­sid­del­se af bre­ve­ne, hvor der er et bil­lede af de na­zis­tis­ke le­de­re Adolf Hit­ler og Rud­olf Hess. Og ved si­den af na­zis­ter­nes for­bil­le­der er det blandt an­det be­skre­vet, hvor­dan ud­læn­din­ge­ne sag­tens kan få et ”puf” hjem.” Usma­ge­ligt med Hit­ler Hos Aal­borg Po­li­ti har man ind­til nu mod­ta­get 18 an­mel­del­ser fra per­so­ner, som har mod­ta­get de ra­ce­dis­kri­mi­ne­ren­de brev, der alle er sendt uden af­sen­der­navn. - Det er sim­pelt hen usma­ge­ligt, at nog­le kan få sig til at sen­de dis­se bre­ve. Jeg un­drer mig me­get over, at folk vil sæt­te sig selv i for­bin­del­se med Adolf Hit­ler og na­zis­men, si­ger kri­mi­nal­kom­mis­sær ved Aal­borg Po­li­ti, Ej­ler Lar­sen. Po­li­ti­et op­ly­ser, at bre­ve­ne er sendt di­rek­te til de uden­land­ske per­so­ners pri­vat­ad­res­se. - Vi går ud fra, at af­sen­der­ne har slå­et de uden­land­ske nav­ne op i te­le­fon­bo­gen el­ler på in­ter­net­tet. Her­ef­ter har af­sen­der­ne sendt bre­ve­ne di­rek­te til de en­kel­te mod­ta­ge­re, for­tæl­ler Ej­ler Lar­sen, der end­nu ikke har over­blik over, hvor stort om­fan­get af de na­zis­tis­ke bre­ve er. Si­den ons­dag i sid­ste uge er der så­le­des dag­ligt kom­met an­mel­del­ser fra rys­te­de mod­ta­ge­re, som ikke aner, hvem der står bag for­sen­del­ser­ne. Og så sent som i går mod­tog Aal­borg Po­li­ti fle­re an­mel­del­ser ved­rø­ren­de na­zi­bre­ve. Ukend­te af­sen­de­re Ne­derst i bre­ve­ne frem­går det, at af­sen­der­ne ikke stam­mer fra en be­stemt po­li­tisk or­ga­ni­sa­tion, men at de er ”i dyb hen­gi­ven­hed for og in­spi­re­ret af Adolf Hit­ler og Rud­olf Hess”. - Vi ta­ger det her me­get se­ri­øst, og vi er i gang med at ef­ter­fors­ke sa­gen nær­me­re, si­ger kri­mi­nal­kom­mis­sær Ej­ler Lar­sen og til­fø­jer: - Vi har ikke set lig­nen­de til­fæl­de på bre­ve med så eks­tre­me hold­nin­ger i de se­ne­re år, si­ger Ej­ler Lar­sen, der for­tæl­ler, at af­sen­der­ne kan bli­ve dømt ef­ter straf­fe­lo­vens så­kald­te ra­cis­me-pa­ra­graf, der kan give op til to års fæng­sel. Ingen kobling til SIAD Aal­borg Po­li­ti har kon­sta­te­ret, at der er tale om to ty­per na­zi­bre­ve, hvor­af det ene ind­le­des med et klart øns­ke om, at Muhammeddanere skal for­lade lan­det. ”Mu­ham­med­a­ner! You live the wrong place” (du bør det forkerte sted. red.), er så­le­des det før­ste, som mø­der mod­ta­ge­ren, når han el­ler hun åb­ner bre­vet. Bre­ve­ne kom­mer nu frem i ly­set, ef­ter at NORD­JYSKE Me­di­ers de se­ne­re dage har for­talt om fo­re­nin­gen Stop Is­la­mi­se­ring af Dan­mark (SIAD), der net­op nu er i gang med at danne de­res ung­doms- og ak­tions­grup­pe, der kal­des Hol­ger D-grup­pen. Ide­en med grup­pen er, at de gen­nem ak­ti­o­ner og de­mon­stra­tio­ner skal være med til at be­kæm­pe mus­li­mer i lan­det. Hos Aal­borg Po­li­ti kæ­der man dog på nu­væ­ren­de tids­punkt ikke SIAD sam­men med na­zi­bre­ve­ne. - Vi kan ikke kon­sta­te­re, at der er en for­bin­del­se mel­lem Stop Is­la­mi­se­rin­gen af Dan­mark og bre­ve­nes af­sen­de­re, fast­slår Ej­ler Lar­sen, der i øv­rigt ger­ne hø­rer fra fle­re per­so­ner, der har mod­ta­get lig­nen­de bre­ve.