Ned ad bakke - som ventet

Det er lykkedes for det intensive landbrug at "dumpe" så godt som alle tiltag, der kunne føre til, at Danmark lever op til EU's vandrammedirektiv om at opnå balance og bæredygtighed i 2015, når det gælder vandløb, søer, fjorde og øvrige kystnære vandområder.

Vandrammedirektiver rummer endvidere bestemmelser om, at grundvandet skal have en god kemisk og økologisk kvalitet, altså rent og urenset drikkevand. Meget belejligt for landbruget har Danmarks miljøundersøgelser netop fundet ud af, at der vil være en mindre fosforgevinst end tidligere antaget ved at øge bræmmerne langs vandløbene fra 2 til 10 meter. Dermed mener landbruget og mange borgerlige politikere, at også dette tiltag, som regeringen planlagde allerede i 2004, bør droppes. Spørgsmålet omkring udvaskning af fosfor til vandmiljøet er en særdeles kompleks sag, hvilket DMU da også giver udtryk for. Det bedste landmændene kunne gøre, hvis de vil reducere ophobningen af fosfor i jorden, er ikke at tilføre mere fosfor til markerne end der fjernes med afgrøderne. I områder, hvor jorden allerede er fosformættet, bør der overhovedet ikke tilføres fosfor. I begejstringen over den nye opdagelse glemmer landbruget, at der er andre formål med at udvide bræmmerne. Først og fremmest skal det tjene til at hindre en stor mængde kvælstof i at finde vej til vandmiljøet. De bredere bræmmer vil endvidere fungere som opholdssteder og spredningskorridorer for dyr, planter, fugle og insekter. I forbindelse med den aktuelle debat om vandplaner har den mangeårige leder indenfor svineavl Lindhardt Nielsen udtalt "Vi satser på tiltag, der slet ikke er udviklet i dag". Vi skal bare svinge tryllestaven, og pist så er alle problemer løst. Så vidtløftige er landmændenes argumentation blevet i deres krampagtige forsøgt på at fastholde deres nuværende monopol til en meget stor del af Danmarks jord. Den borgerlige regering har egentlig været klar, hvad angår retningen, når det gælder natur og miljø. Det er gået som spået, og det er ned ad bakke. Der skal helt andre og håndfaste foranstaltninger til, hvis vore børn og børnebørn skal have mulighed for at opleve natur og miljø, samt at kunne nyde rent og urenset drikkevand direkte fra hanen.

Forsiden