Nedskæringer efter sammenlægning

STORKOMMUNE:Kommunalreformen med sammenlægning af flere små kommuner til større enheder blev vedtaget for at skabe kommuner, der bedre var i stand til at håndtere fremtiden. Formålet var bestemt ikke forringelser af den kommunale service over for borgerne. Men hvad ser vi? Der skæres ned over hele linien. Ofte er det ikke økonomiske besparelser, der er årsagen til forringelsen, men en idé, der bygger på, at alle skal være lige, have de samme tilbud. Vi så det tidligere på året, hvor SF og Socialdemokraterne i socialudvalget forsøgte at nedlægge de private daginstutioner, og i deres iver glemte, at der ikke var plads i de kommunale pasningstilbud, heldigvis blev udvalgets indstilling ikke gennemført. I service overfor de ældre viser forringelsen sig især ved: Mad-tilberedning og udbringning Hjemmepleje Plejehjem Madtilberedningen ser man helst foregå på ét Storkøkken. Det kan så ikke lade sig gøre, at alle kan få varm mad samme dag, men skidt med det, så leverer vi da bare frostmad over hele linien. Køkkenerne på plejehjemmene skal også på sigt nedlægges, men det hedder jo et pleje-hjem og i et hjem laves der mad. Der er en forventning til det varme måltid: Duften! Det stående emne: Hvad skal vi have i dag, ja, der er jo mad planen! Men i dag er det Lauras fødselsdag, og så må hun jo bestemme. Lad dog beboerne beholde det gode, at der er køkken på hjemmet. På Birkelse Plejehjem er der nogle få beskyttede boliger, opført i tilknytning til plejehjemmet. Beboerne herfra har den ordning, at de kan indtage det varme måltid på plejehjemmet, man spiser sammen og kommer således (måske kun den ene gang om dagen) ud blandt andre. Økonomisk kan det på kommuneplan ikke gøre nogen forskel, det koster jo også at bringe mad ud. Der er også en meget betryggende tilkaldeordning, hvor plejehjemmets nattevagter kan tilkaldes, det skal også bortfalde. På plejehjemmets budget kan det selvfølgelig ses, og vi hører, at der skal ske store besparelser, der skal ske fyringer blandt de i forvejen pressede medarbejdere, og det er selvfølgelig de erfarne medarbejdere med størst anciennitet, der skal holde for, de oppebærer jo de største løntillæg. Nu har jeg som besøgende haft min gang på plejehjemmet gennem flere år, og jeg ved, at beboerne er meget utrygge ved de mange skiftende, ofte unge afløsere, hvor venlige de end er, der har måttet træde til, når der har været frafald i den faste stab (barselsorlov, på Birkelse Plejehjem har der været op til 7, der en sommer har været på barsel)! Der er ikke mange over 40, der skal sætte nye borgere til verden. Nu er jeg klar over, at politikerne vil sige, at besparelsen på netop dette plejehjem er kommunen uvedkommende, da det drives af diakonerne, men ¿den går ikke Granberg¿, hvem kræver besparelser? Jeg vil håbe, de ansvarlige politikere tænker både med hjerte og hjerne og ikke landspolitisk (her i Jammerbugtområdet afgives de fleste stemmer på personen, ikke så meget efter partifarven).