Læger

Nej, nej, nej, nej, nej, ja og en masse usikre

SKAGEN:NORDJYSKE i Skagen har spurgte samtlige 31 folkevalgte politikere i Nordjyllands Amtsråd, om de vil stemme ja eller nej til at lukke Skagen Sygehus. Vi havde i går eftermiddag modtaget 15 svar, hvoraf kun én sagde klart ja til at lukke sygehuset. Det er Venstres Jørgen Østergaard fra Taars. Fem sagde klart nej. Det er socialdemokraterne Poul Erik Andreasen, Bjørn Danielsen og Karsten Højen, Venstre Inger Støtt samt Anders Stenild fra Det Konservative Folkeparti. Vi forventer at få svar fra de øvrige til lørdagens avis. Vi offentliggør kun svarene fra de politikere, der har reageret på mailens ordlyd, som er: Vil Du stemme for at lukke Skagen Sygehus? Ja eller nej? Du må gerne også begrunde din indstilling, men vi skal have et ja eller nej. Der er mange, der undlader at tage stilling og gemmer sig bag sætninger som for eksempel "Du må undskylde, men jeg synes dit meget simple spørgsmål viser, at du ikke har forstået ret meget af den sammenhæng spørgsmålet om Skagen Sygehus indgår i" - Thomas Krog (SF). Hans partifælle, formanden for sundhedsudvalget Karl Bornhøft svarer heller ikke hverken ja eller nej og derfor er det stadig et stort spørgsmåltegn om hans stilling til at lukke Skagen Sygehus. Her er hvad de første 16 - altså "flertallet" af politikerne har svaret: Poul Erik Andreasen (S) Jeg har i sundhedsudvalget indstillet at de resterende 20 medicinske pladser skal blive på Skagen sygehus, i stedet for at flyttes til Frederikshavn. Begrundelsen er, at udgiften til at drive de 20 pladser i Skagen bliver den samme, når man indregner udgiften til akutpladser og øget ambulancetransport. Hertil skal lægges, at det vil være en stor serviceforringelse at lukke Skagen sygehus. Skagen ligger langt fra Frederikshavn og med en stærkt befærdet vej, især om sommeren. Endelig er der hensynet at tage til at bevare lokale arbejdspladser, da Skagen i forvejen har afgivet mange offentlige arbejdspladser. En lukning vil være i modstrid med det alle amtspolitikere lovede i valgkampen for10 måneder siden og i modstrid med den politik vi gerne vil have regeringen til at føre overfor Nordjyllands amt som udkantsområde. Der er vel næppe noget område, der er mere udkantsområde end Skagen. Knud Størup (Amtslisten) Sundhedsudvalget skulle foretage besparelse med et beløb på 70 mill, hvilket man ikke kan gøre uden det kan mærkes på serviceniveauet, jeg gav udtryk for at beløbet var for stort i forhold til områdets vigtighed.Sundhedsområdet skulle komme med forslag på 69,6 mill, jeg har den holdning at selv om jeg ene i amtsrådet, vil jeg være med til at tage ansvar, jeg vil ikke kun være "polemisk", det var det letteste for mig. Det forslag , som et flertal af sundhedsudvalget , desudagtet at vi vidste at det ikke var populært, og hvor skagen sygehus var et af punkterne, stemte jeg for. Hvorvidt der kommer andre forslag under første og anden behandlingen, må vi se og vurdere ud fra den opgave vi skal løse. Bent Pedersen (S) Da beslutningsprocessen endnu ikke er påbegyndt i amtsrådet i forhold til sundhedsudvalgets mange ændringsforslag til budget 2003 kan dit spørgsmål lige så godt være "Tror du at *Månen er lavet af grøn ost* svar enten ja eller nej og det straks", og svaret til dette vil være............ "Go dag mand økseskaft" og hvad kan du så bruge det til i din avis ? Med hensyn til det del-element i sundhedsudvalgets budgetforslag, der omhandler de fremtidige aktiviteter på Frederikshavn/ Skagen Sygehus, er den politiske behandlingen endnu ikke startet i amtsrådet, dermed er konsekvenserne (fordele eller ulemper) af de enkelte del-elementer på nuværende tidspunkt ikke belyst for mig som amtsrådsmedlem, derfor vil min holdning til enkelt elementer i budgetforslaget, blive meddelt, i forbindelse med de drøftelser/beslutninger jeg deltager i med de øvrige amtsrådsmedlemmer omhandlende hele budget 2003. Henrik Ringbæk Madsen (S) Det vil jeg ikke svare entydigt ja eller nej til. Hvis der kan skaffes politisk enighed om alternative besparelsesforslag indenfor sundhedsområdet for eksempel sundhedsfremmeområdet- sund by tilskuddene- så er det muligt. Men jeg svaner for nuværende som ikke medlem af sdundhedsudvalget informationer om hvor stor effekt det forebyggende arbejde i sundhedsfremmeområdet har-er det effektivt? Sparer vi indlæggelser i fornødent omfang? Endelig tror jeg at vi på sigt i Nordjylland med omgrænsende områder, med eller uden en kommunalreform, der nedlægger amterne, vil få en struktur som i Sverige og Norge, der overført til os vil betyde et sygehus i Vendsyssel, Et i Aalborg et i Randers og et i Viborg om max 8 år. Ulla Astman Nielsen (S) Denne her form for "afpresning" til et ja eller nej ønsker jeg ikke at deltage i, det vil være at kortslutte den demokratiske proces. Som medlem af sundhedsudvalgets flertal står jeg naturligvis bag vores forslag om lukning af Skagen sygehus, men eftersom intet er besluttet endnu forbeholder jeg mig min ret til at afvente med min endelige stillingtagen til spørgsmålet til der enten er indgået en budgetaftale eller til der er 2. budgetbehandlingsmøde i amtsrådet den 8. oktober. Alt andet vil være usmageligt. Thomas Krog (SF) Du må undskylde, men jeg synes dit meget simple spørgsmål viser, at du ikke har forstået ret meget af den sammenhæng spørgsmålet om Skagen Sygehus indgår i. Findes der bedre måder at spare de mange penge amtet skal finde, så stemmer jeg nej til at lukke sygehuset i Skagen. Det har bestemt en funktion for lokalsamfundet. På nuværende tidspunkt i budgetforhandlingerne kan jeg blot ikke gå ind og pege på bedre måder at finde de nødvendige penge. Er det også tilfældet i oktober stemmer jeg ja til lukningen. Som ikke-medlem af sundhedsudvalget har jeg stadig flere spørgsmål, som jeg i den kommende tid ønsker besvaret. Blandt andet får vi jo den opstilling af de fire modeller overfor hinanden, som økonomiudvalget har bestilt. Når jeg har fået de manglende svar vil jeg tage stilling til en eventuel lukning af Skagen Sygehus. Jeg regner med at også Nordjyske respekterer, at den demokratiske proces foregår. Jeg synes det er sundt, uanset om det handler om fiskedød i fjordene, krisecentret i Frederikshavn eller sygehuset i Skagen. Per Nielsen (V) Spørgsmålet er for upræcist. Hvis det er, om det gamle sygehus frastykkes og sælges er svaret ja. I sundhedsudvalgets beslutning ligger, at den udgående geriatriske funktion og træningsafsnittet opretholdes. Det støtter jeg. Til gengæld mener jeg, at vi skal vente med at lukke det resterende afsnit indtil der er fundet en køber. Måske vil denne køber drive noget med sundhed. I så fald kan vi med denne måske finde en løsning, så der oprettes et akutafsnit i samarbejde med kommunen. Det er urealistisk at drive sygehus med døgnbetjent lægebemanding. Jørgen Østergaard (V) Ja jeg vil stemme for lukningen Læger, der står ved operationsbordet redder nu engang flere menneskeliv end end læger, der blot er på vagt. Vi har for få læger i Danmark-og ikke mindst i Nordjylland. Derfor må hver eneste lægetime udnyttes effektivt for at spare menneskeliv. Men vi skal have fundet en løsning på bedskabet ved ulykker og andre akutte situationer, hvor amt, kommune, Falck og de privatpraktiserende læger må inddrages Bjørn Danielsen (S) Jeg har meddelt min gruppe at jeg stemmer imod lukning af Skagen sygehus. Det har jeg begrundet med følgende: Nordjyllands Amt kan ikke anmode ministerier om at tilgodese (yderområder) Nordjyllands Amt med udflytning af arbejdspladser, hvis Nordjyllands Amt selv nedlægger yderområder. Dernæst vil jeg ikke være med til at sætte yderligere fart på fraflytning fra Skagen, hvilket vil blive meget forstærket ved lukning af sygehuset. Endelig føler jeg ikke at jeg har fået dokumentation for at vi kan spare 6,7 mill. ved en lukning. Jeg har peget på besparelser i Aalborgområdet, idet jeg ikke mener at specialiseringen skal fremmes så stærkt som der er tale om. 80-90 procent af alle sygdomme er almindelige sygdomme de resterende sygdomme - de sjældne skal måske slet ikke behandles i Nordjylland. Jeg ønsker skagboerne held og lykke med kampen, men hvis folk nu havde stemt lidt anderledes, så havde det måske ikke været nødvendigt med alle disse besparelser. Vil vi have et velfungerende samfund eller vil vi blot have et samfund, hvor den enkelte kan glæde sig over at skattekronerne bliver i vedkommendes lommer? Birgitte Josefsen (V) Jeg må desværre meddele dig at jeg ikke kan svare ja eller nej- da der er indtil flere brikker der skal falde på plads i forhold til sundhedsområdet i hele Nordjyllands amt- på økonomiudvalgsmødet i mandags bad jeg om at få en opstilling af de fire modeller, der er i spil, lige som jeg ønsker at se på konsekvenserne af hvad der sker når den ene model vælges frem for den anden. Der er tillige ej heller på nuværende tidspunkt indledt politiske drøftelser omkring hele budget situationen- så et ja eller nej når jeg har fået svar på de spørgsmål jeg har stillet og tillige har været inde i en drøftelse af problematikken omkring alle de opgaver amtet varetager Inger Støtt (V) Naturligvis vil jeg stemme imod at lukke Skagen Sygehus. Begrundelserne er mange: En lukning vil betyde tab af menneskeliv. Det vil betyde øgede udgifter for Nordjyllands Amt. Jeg kan ikke stemme for et forslag, der forringer yderdistrikternes overlevelsesevne. Jeg er gået til valg på en decentral sygehusstruktur med bevarelse af alle amtets sygehuse. Jeg er imod centralisering, når denne absolut skal foregå i områder, der i forvejen har vækst. Skagen Sygehus udfører en særdeles tilfredsstillende opgave ikke bare for Skagens befolkning men også for dens mange gæster. Skagen er vel Nordjyllands største turistattraktion. Byen har en af landets største fiskerihavne med mange farlige arbejdspladser. Jeg kunne fortsætte, men du bad om et hurtigt svar og jeg kommer netop hjem fra et møde i UTM. Lea Schnoor (S) Du kan ikke få et svar fra mig nu. Der er 1. behandling om budgettet den 10. september. Vi har endnu ikke fået de endelige bilag til denne dag Anders Stenild (K) Jeg ønsker ikke at lukke Skagen Sygehus. Jeg mener at beslutningen er en hovsa løsning hvor der ingen garanti er for at det giver de ønskede besparelserog min viden stammer fra embedsmændenes udlægning i amtsrådssalen i fredags. Desuden mener jeg at det er en demonstration fra SF's side i amtsrådet fordi vi har fået en borgerlig regering. Den pålagte besparelse er under én procent af sundhedsudvalgets budget. Karsten Højen (S) Jeg går ind for en decentral sygehusstruktur - det er jeg valgt ind på - og mener derfor ikke der skal lukkes sygehuse. Befolkningens tryghed er vigtig. En omorganisering og omstrukturering kan være nødvendig. Sammenlægningen af Frederikshavn/Hjørring ser jeg ikke umiddelbart som den store katastrofe - måske nærmere en fordel fagligt set. Men vi må ikke nedlægge de små sygehuse i de såkaldte "ydreområder". Hele behandlingen af sygehussagen er gået for stærkt - den har hverken været tid til en folkelig eller en ordentlig politisk debat. Det skal der være i et demokratisk samfund før man tager så alvorlige beslutninger. Så sammenlægning af Frederikshavn/Hjørring = ja Nedlæggelse af Skagen = nej Fjernelse af bryst og vene-kirurgien fra Brovst = nej Karl Bornhøf (SF) Jeg synes det er et alt for sort/hvidt spørgsmål på nuværende tidspunkt. Jeg er derfor nødt til at svare, at hvis amtsrådet som en konsekvens af aftalen med regeringen fastholder en besparelse på 69,6 millioner på sundhedsområdet så er svaret ja. Følger amtsrådet sundhedsudvalgets opfordring til, at der skal ske en væsentlig reduktion af sparekravet er jeg positiv overfor at genoverveje min indstilling.