Nej til EU-reguleret ytringsfrihed

RAPPORT:I debatten om venstreorienterede skolelæreres indoktrinering af eleverne og brugen af lærebøger, der glorificerer det multietniske samfund, skriver historielektor Jørgen Husballe, at "vi har her i landet et frit lærebogsmarked. Alle kan skrive en lærebog i historie, den skal ikke godkendes af andre end skolen/historielærerne". Men her tager JH grusomt fejl. Historiebøger og alle andre lærebøger, skal for fremtiden godkendes i Europa-unionens ideologistyrelse, og hverken JH, hans skole eller den danske stat, får et ord indført. Justitsminister Lene Espersen (K) forbereder dansk tilslutning til en række Stasi-love, der annullerer eller begrænser ytrings- og foreningsfriheden. Der skal nu indføres tankekontrol. Den totalitære Europa Union stikker gedekloven frem. Baggrunden er EU-kommissionens forslag (KOM(2001)664) af 28.11.2001 til en "Rammeafgørelse om racisme og fremmedhad", (Council Framework Decision on combating racism and xenophobia), der bygger på rapporten fra Den Rådgivende Kommission, som i 1994 fik til opgave at foreslå, hvordan man på europæisk plan kunne bekæmpe racisme og fremmedhad. Rapporten blev godkendt på EUs topmøde i juni 1995 i Cannes med Nyrup Rasmussen som dansk underskriver. 26. september1995 blev rapportens indhold præsenteret for pressen på et møde i Eigtveds Pakhus i København af tidl. socialdemokratisk statsminister Anker Jørgensen, en af Den Rådgivende Kommissions 15 medlemmer. I det af de to tidligere socialdemokratiske statsministres godkendte oplæg hedder det, at i Folkeskolens læseplaner for samfundsfag, sprog, historie, geografi og religion, skal undervisningen afspejle Danmark som et multietnisk og multireligiøst samfund. Alle eksisterende skolebøger med et "etnocentrisk" dvs. dansk indhold, skal bortcensureres og makuleres - tilsyneladende overlader man det til skolerne at arrangere små lokale autodafeer - og alle nye skolebøger skal godkendes før trykning mht. det rette multietniske og antidanske indhold. Skolernes læseplaner skal omfatte "racisme og fremmedhad", og alt undervisningsmateriale skal præsentere et samfund, der består af flere kulturer. Der skal føres en aktiv politik for ansættelse af folkeskolelærere fra alle de etniske minoriteter, og seminarieuddannelsen skal omlægges som et led i den gennemgribende multietniske reformation. En rejsende højskole, der underviser i bekæmpelsen af racisme og diskrimination, nævnes også. I ny-uddannelsen og undervisningen af offentlig ansatte inden for retsvæsenet, indvandringsmyndigheder og social- og sundhedsvæsenet, skal bekæmpelsen af racisme og leve- og arbejdsvilkår i det flerkulturelle samfund prioriteres, og en aktiv rekrutteringspolitik over for etniske minoriteter, skal gennemføres. Tv, radio og trykte medier skal indføre "en flerkulturel holdning", der afspejler "det normale samfund":"Inden for tv bør det sige sig selv, at etniske minoriteter skal have adgang til de vigtigste programmer. Især offentlige selskaber skal være banebrydende og disse foranstaltninger skal modtage finansiel støtte fra regeringen." Journalister og aviser opfordres til "frivillig selvregulering af ytringsfriheden", og der anbefales "mere effektive sanktionsmekanismer" over for pressen, mens der skal uddeles priser for "afbalanceret beskrivelse af harmonisk sameksistens mellem medlemmer af forskellige kulturer." Derfor skal "forlag- og journalistorganisationer, samt tv- og radiostationer i deres uddannelsesprogrammer, tilskynde til tolerance og accept af minoriteter og til bekæmpelse af race- og fremmedhad." Journalistuddannelserne skal reformeres hen mod det multietniske samfund og "bestræbelserne på at skabe et solidarisk Europa". Journalisterne anbefales praktik i antiracisme-foreninger og dannelsesrejser til minoriteternes hjemlande. Den af de to statsministre anbefalede rapport, lægger i afsnittet om lærere og politifolk op til indførelsen af det tyske berufsverbot over for offentlig ansatte, der ikke vil indordne sig. Det betyder at de fyres og ikke i fremtiden kan ansættes i offentlig tjeneste. På arbejdsmarkedet anbefales det, at en arbejdsgiver (eller boligudlejer) der siger "nej" til en etnisk ansøger, skal bevise i retten at han ikke er racist. Iflg. Beate Winkler fra EUMC, racismeovervågningscentralen i Wien, er denne nye regel, sammen med mange andre, allerede vedtaget i to EU-direktiver, der bliver dansk lov i 2003. Hun fortalte videre om at det nok ville lukke munden på uvidende danske politikere, når de opdagede hvad de havde sagt "ja" til. Dette gennemføres nu under EU-formand for justitsområdet, Lene Espersen, der næppe helt gennemskuer, hvad hun foretager sig. Hun gør det, siger hun, for at svække al den kritik, der har været omkring Danmarks nye udlændingelov. Men en politiker, og slet ikke en minister, skal ikke lefle for folkefjender. Hun har kun én pligt: At varetage det danske folks interesser. Kan hun ikke finde ud af det, skal hun fjernes. Og Espersen går langt videre med kriminalisering af en række områder, der vil svække og udhule demokratiet. Den såkaldte Holocaust-paragraf, der i Tyskland giver lange fængselsstraffe, udvides nu til alt det der ikke er "politisk korrekt", med EU som overdommer. Vi får nu tyske tilstande, der iflg. det tyske Bundeskriminalamt i perioden 1994 til 2000 betød 73.954 straffesager efter loven om "tankeforbrydelser", det tyske Gedankenverbrechen. Personer, der på skrift blot giver udtryk for betænkelighed ved den tiltagende indvandring, rammes af loven om tankeforbrydelser. En mærkat med teksten "Sandheden gør fri" er nok til en anklage. I Frankrig er seks doktorer frataget deres lærestole på universiteterne og nogle er fradømt deres doktergrad efter loven om tankeforbrydelser. Selv de professorer, der godkendte deres doktergrad er blevet anklaget. Dette europæiske EU-vanvid udvides nu til Danmark. Burde disse angreb på Danmark, på vores suverænitet og på vores demokratiske friheder, ikke være lagt frem i pressen til fri debat? Hvem er medskyldig i, at Espersen tilsyneladende har fået carte blanche til sin landsskadelige virksomhed? I Folketingets orientering "Grundnotat om rammeafgørelse om racisme og fremmedhad", sendt til Europaudvalget og Retsudvalget, får vi at vide, at dokumentet er sendt til høring. Hos hvem? Ja, hold nu godt fast: Udover lands-og byretter, dommere, advokater og politimestre, har følgende organisationer fået lovforslaget til udtalelse: Amnesty International, Det Danske Center for Menneskerettigheder, Nævnet for Etnisk Ligestilling, Rådet for Etniske Minoriteter. Dokumentations- og Rådgivningscentret for Racediskrimination. For folk, der ikke kender DRC, kan oplyses, at centret er oprettet af en i Norge for bedrageri og dokumentfalsk over for den norske stat dømt person, hollænderen Eric Tinor-Centi, og at hans organisation har udviklet sig til en rabiat danskfjendsk stikkercentral, der i flere år har modtaget 1,5 mio. kr. om året i statsstøtte fra blandt andet det indenrigsministerium, hvor Tinor Centi's kone var ansat. Europa-unionen og det danske Folketing er ikke interesseret i hvad det danske folk mener om dette lovforslag, der snart bliver lov i Danmark. Man er ved Gud mere interesseret i hvad uvedkommende fremmede statsborgere, danskfjendske 68-propagandister, og kriminelle stikkere mener. Der er noget helt, helt råddent i Danmark. Skal vi finde os i det?