Nej til mas]to]dont-byg]ning ]

]PO]LAR SEA]FOOD:] Jeg tror, at det er de fær]res]te, som ikke øns]ker en ny stor virk]som]hed til kom]mu]nen, li]ge]som jeg tror, at det er de fær]res]te, der har lyst til at få et 15 m højt er]hvervs]byg]ge]ri pla]ce]ret i sin “bag]ha]ve”. Derfor er det vel helt na]tur]ligt, at der er en ræk]ke be]boe]re tæt på pro]jek]tet - incl. jeg selv - som re]age]rer, når vi er]fa]rer, at kom]mu]nen efter vores op]fat]tel]se er på vej til at over]træ]de lo]kal]pla]nen for om]rå]det, som vi alle har dis]po]ne]ret i til]lid til. Lo]kal]pla]ner er netop ud]ar]bej]det for, at man bl.a. som bo]lig]ejer kan plan]læg]ge ud fra og in]ves]te]re i til]lid til en for]ven]tet ud]vik]ling for om]rå]det. Jeg re]spek]te]rer na]tur]lig]vis, at om]rå]det, hvor]på pro]duk]tions]byg]nin]gen på]tæn]kes op]ført, er ud]lagt til er]hvervs]om]rå]de, men re]age]rer på, at kom]mu]nen har tænkt sig at til]la]de en byg]ge]høj]de på 15 m eller næs]ten det dob]bel]te af, hvad den ek]si]ste]ren]de lo]kal]plan an]gi]ver som den mak]si]ma]le byg]ge]høj]de. Der bliver dermed tale om en mas]to]dont-byg]ning, som på ingen måde pas]ser ind i om]rå]dets ek]si]ste]ren]de be]byg]gel]se og vil ænd]re hele om]rå]dets kar]ak]ter. På trods af ca. 70 ind]si]gel]ser mod pro]jek]tet i for]bin]del]se med den netop af]slut]te]de na]bo]hø]ring, har kom]mu]nen be]slut]tet at give dis]pen]sa]tion for byg]ge]høj]den. Det]te mener jeg er en over]træ]del]se af lo]kal]pla]nen. Vores mu]lig]hed er her]ef]ter i hen]hold til Plan]lo]ven at ind]kla]ge kom]mu]nens af]gø]rel]se til Na]tur]kla]ge]næv]net, som skal tage stil]ling til, hvor]vidt kom]mu]nen har over]trådt lo]kal]pla]nen. Selv om man er en stor virk]som]hed, er man na]tur]lig]vis nød]sa]get til at re]spek]te]re dis]se de]mo]kra]tis]ke spil]le]reg]ler, der føl]ger af lan]dets love. Derfor må Po]lar Sea]food også ven]te på en af]gø]rel]se fra Na]tur]kla]ge]næv]net, inden en “rig]tig” byg]ge]til]la]del]se kan gi]ves. Jeg kan ikke fore]stil]le mig, at man øns]ker, at po]li]ti]ker]ne skal over]træ]de lo]ven! Henset til, at der også er et nyt lo]kal]plan]for]slag på vej for om]rå]det mellem for]læn]gel]sen af In]du]stri]vej og Skovhusvej, som skal give mu]lig]hed for sel]ska]bets ad]mi]nist]ra]tions]byg]ge]ri, og det]te skal i hø]ring i otte uger, har jeg svært ved at for]stå hast]vær]ket fra sel]ska]bets side. Jeg for]ven]ter, at kom]mu]nen na]tur]lig]vis vil lade sa]gen gå sin ret]mæs]si]ge gang og ikke “fra]rø]ve” bor]ger]ne mu]lig]he]den for at få kom]mu]nens af]gø]rel]se prø]vet af den lov]for]me]li]ge an]ke]in]stans. ]