Børnepasning

Nej til udvidet sommer-åbning

Udvalg fastholder, at kun Brovst SFO har ferie-åbent

BROVST:Kul­tur­ud­val­get i Brovst Kom­mu­ne fast­hol­der, at kun SFO­en i Brovst skal hol­de åben i som­mer­fe­ri­en. Der­med si­ger ud­val­get nej til en an­søg­ning fra for­æl­dre­rå­det ved Skovs­gård SFO, som øns­ker at Skovs­gård-in­sti­tu­tio­nen skal være åben i som­mer­pe­rio­den. - Vi står fast på, at den nu­væ­ren­de ord­ning skal fort­sæt­te. Skal vi si­ge ja til ud­vi­det åb­ning i Skovs­gård SFO, skal vi og­så si­ge ja til de øv­ri­ge SFO­er, si­ger kul­tur­ud­valgs­for­mand Kim Ben­ni­ke (DF). - Vi har og­så en er­fa­ring for, at for­æld­re­ne bare mel­der bør­ne­ne til en pas­ning i som­mer­pe­rio­den, og når det så kom­mer til styk­ket, så kom­mer bør­ne­ne al­li­ge­vel ik­ke, si­ger han. For­æl­dre­rå­det ved Skovs­gård SFO hen­vi­ser til en un­der­sø­gel­se, som for­tæl­ler, at der lo­kalt er et be­hov for bør­ne­pas­ning i som­mer­fe­ri­en. Man­ge for­æld­re hol­der for­skudt fe­rie for at und­gå, at bør­ne­ne skal pas­ses i en an­den in­sti­tu­tion med per­so­na­le, de ik­ke ken­der. - Jeg tror ik­ke bør­ne­ne ta­ger ska­de af at bli­ve pas­set af an­dre en dem, de til dag­lig pas­ses af. Lidt fir­kan­tet sagt, tror jeg bør­ne­ne har gavn af at prø­ve no­get nyt, si­ger Kim Ben­ni­ke. For­æl­dre­rå­det i Skovs­gård me­ner, at en ud­vi­del­se af åb­nings­ti­den i Skovs­gård SFO vil be­ty­de, at fle­re fa­mi­li­er kan få en læn­ge­re fe­rie­pe­rio­de sam­men, og der­med få den tid og ro sam­men, som er svær at fin­de i dag­lig­da­gen.