Nød lærer lille skole at tænke kreativt

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sko­le­in­spek­tør Per Frand­sen - når det kom­mer til fæl­les sko­le­ske­ma for fle­re klas­se­trin, går man lang­somt frem, når det gæl­der dansk og ma­te­ma­tik for at sik­re for­æld­re­nes op­bak­ning og til­lid ikke ry­ger sig en tur.

HØRMESTED:Hvis det er sandt, at der er en reel mulighed for et babyboom i et område, der rammes af en længerevarende strømaf-brydelse - der er jo ikke så meget andet at give sig til - skulle skoleinspektør Per Frandsen måske overveje at sabotere strømforsyningen i lokalområdet. Sagen er nemlig den, at han er leder af en skole, hvor der eksempelvis går otte elever i 2. klasse, seks elever i 1. klasse og seks i børnehaveklassen. Altså sølle 20 elever på tre klassetrin. Men i stedet for at luske rundt i mørket med en hæksaks rettet mod ledningsnettet, har Per Frandsen og resten af personalet på skolen klogeligt valgt en anden strategi. Tvunget til nytænkning Den normale inddeling af elever i klasser er under nedbrydning, og i stedet undervises eleverne i højere grad på tværs af de traditionelle klassetrin. - Hvis der er en elev i børnehaveklassen, der er i stand til at læse forsiden af NORDJYSKE, kunne det jo godt være en ide, at hun deltog i undervisningen hos 1. klasse i stedet. Det er forsøg, som vi skal have sat i gang i dette skoleår, siger Per Frandsen, der ikke ligger skjul på, at skolen er tvunget af de økonomiske omstændigheder til at finde nye måder at tilrettelægge undervisningen på. Udviklingen begyndte for nogle år siden, hvor Sindal Kommune lagde finansieringen af skolevæsenet om, så man stort set udelukkende fik tilskud efter antallet af elever. Så jo færre poder i klassen, jo færre kontanter i kassen. Det betyder konkret, at børnehaveklassen og 1. klasse har fælles skoleskema i omkring halvdelen af timerne hver uge. Skolen har bevidst lagt ud med samarbejde i fag som natur- og teknik, billedkunst, idræt og kristendom. - Med hensyn til dansk og matematik, passer vi på ikke at tage for store skridt, for vi skal have gruppen af forældre med på ideen, siger Per Frandsen. Mere samarbejde Allerede efter efterårsferien tager skolen dog hul på at inddrage de basale fag i den tværgående undervisning. Marin Overgaard er klasselærer for 1. klasse på Hørmested Skole forklarer, at det kræver, at man som lærer arbejder på en lidt anden måde, når eleverne fra de forskellige klassetrin splittes op i nye grupper og i højere grad inddeles efter, hvilket niveau, de befinder sig på. - Det er differentieret undervisning, og det kræver mere samarbejde mellem lærerne i stedet for, at man bare går ind i et lokale med sin egen klasse, lukker døren og passer sig selv, siger han. Op til efterårsferien har danskundervisningen kun været rettet mod de seks elever i klassen, da han har villet sikre sig, at eleverne har et godt udgangspunkt for bogstaver og læsning, men fra uge 43 blæser nye vinde. - Jeg har en pige i klassen, der læser rigtig godt - to mere er også godt påvej, og de vil med fordel kunne følge undervisningen i anden klasse. Omvendt kan der måske være et par elever i anden klasse, der trænger til at komme ind til mig for at få et bogstavkursus, siger Martin Overgaard. Fra sommeren 2007 skal han både være klasselærer for sin nuværende klasse, der skal i 2. klasse samt den nye 1. klasse. - Det er på grund af økonomien. Vi skal jo have butikken til at køre rundt, som han siger. Hvad det faglige niveau angår, er Martin Overgaard slet ikke i tvivl om, at eleverne - trods den nye tilrettelæggelse af undervisningen - nok skal få lært rigeligt. Elevtallet dykker Gennem årene har skoleinspektør Per Frandsen haft et af de mest stabile elevtal i Sindal Kommune - svingende mellem 115 og 130 elever - og dermed ærgrer han sig over, at det lige er nu, elevtallet dykker - netop op som der er fokus på skoler i storkommunen. - Vi ved, at der et generationsskifte i gang i byen, men det kan godt være, at elevtallet kommer ned og vende på 70, før det igen går den anden vej, siger inspektøren. I øjeblikket går der 93 elever på skolen, hvilket er historisk lavt. - Jeg vil ikke sige, at personalet har ondt i maven af nervøsitet, men vi snakker selvfølgelig med hinanden og spørger, om vi stadig er her om fem eller ti år, siger inspektøren. Han og resten af teamet på skolen er dog overbevist om, at man med de nye tiltag kan fremtidssikre skolen - med til historien hører også, at man for nogle år siden slog sig sammen med børnehaven i en såkaldt landsbyordning med dertil hørende stordriftsfordele og fælles ledelse. På grund af skoleåret, træder det nye budget først i kraft for skolerne efter sommerferien næste år, og Per Frandsen har været i gang med lommeregneren. - Jeg tror alle skoleledere har pølet med at regne ud, hvad det nye budget betyder for deres skole. Selv om jeg ikke har det nøjagtige resultat, ser det ud til, at det i hvert fald ikke bliver ringere, end det er i dag for vores vedkommende. Nu får vi udelukkende tilskud efter antallet af elever, men fra næste skoleår er det en kombination af et grundtilskud og elevantallet, oplyser Per Frandsen.