Nødvendigt at satse alternativt

Europa har et kæmpe energipolitisk problem. Inden for de næste 20-30 år skal vi dække 70-75 pct. af energiforbruget med importerede produkter.

Forurening 1. december 2004 20:53

EU-landene har selv kun oliereserver til otte års forbrug. EU besidder kun to pct. af naturgasreserverne i verden. Vi er som europæere meget sårbare over for prisstigninger og manglende leverancer. Om få år vil vi være fuldstændig afhængig af Mellemøsten, Rusland og Nordafrika, hvis vi ikke gør noget. De fleste andre europæiske lande har for længst indset problemet. De har afsat et meget stort miliard beløb til forskning, udvikling og tilskud til vedvarende energi. Danmark har indtil den nuværende regering tiltrådte investeret millioner af kroner i vedvarende energi. Det førte til mere end 20.000 nye arbejdspladser, og en eksport på mere end 30 milliarder kr. Derfor var det også helt uforstående, at det første den borgerlige regering med støtte fra Dansk Folkeparti gjorde, da den tiltrådte, var at forhindre opførelsen af tre nye vindmølleparker, afskaffe alt tilskud til solvarme og fjerne pengene til forskning og udvikling og skabe næsten håbløse betingelser for vind- og solindustrien på eksportmarkedet. Nu er det heldigvis ved det sidste energiforlig lykkedes oppositionen at presse regeringen til igen at investere i vedvarende energi. Det betyder, at der igen bliver bygget vindmøller til opsætning i Danmark. Men skal eksporten og arbejdspladserne bevares og helst udvides, skal der foruden vindkraft også satses på sol, biogas, bølgeenergi, brintenergi, halm og andre vedvarende energiformer i fremtiden. Da det hele tiden har været væsentlige mål for socialdemokratiet på en gang både at bevare og udvikle nye arbejdspladser, samt at skabe en bæredygtig udvikling, lykkedes det, at få vedtaget, at der skal bygges to nye havvindmølleparker hver på 200 MW, ligesom der åbnes for en begunstiget udskiftning af ældre møller til lands med nye større og mere effektive møller med en samlet kapacitet på 300 MW. Altså i alt over 700 MW vindkraft. Foreløbig er en park på 200 MW ved Horns Rev under udbud, og der gennemføres undersøgelser, som skal sikre udbud af en anden møllepark af tilsvarende størrelse ved Rødsand. Målsætningen for socialdemokratiet er en ny havvindmøllekapicitet på 3000 MW. Udviklingen af nye vedvarende energikilder vil også på sigt være med til at løse vores CO2-problem. Ifølge Kyotoaftalen skal Danmark reducere CO2-udslippet med 20 pct. i forhold til starten af 90'erne. Det er fristende at handle med CO2-kvoter. Det kan kortsigtet økonomisk sikkert være en fordel på visse områder, men det fjerner ikke det miljømæssige problem. Vi betaler andre for at acceptere, at vi sviner mere, end vi burde. Det holder kun indtil, at alle andre har omstillet deres produktion, og mindsket deres CO2-udledning, hvor vi så teknologisk og miljømæssigt risikerer at blive tabere på lang sigt. Miljøkrav opleves ofte blot som nye omkostninger og stærkt generende, men det er ikke hele sandheden. Der medfører også at vi teknologisk søger løsninger på de problemer, som koster os penge, og dermed sikrer vi os et teknologisk forspring, som vi så kan udnytte i fremtiden. Vi kunne passende sætte os det mål, at vi i Danmark påtager os at leve op til ånden i Kyotoaftalen ved at løse vore reduktionsforpligtelse nationalt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...