Lokalpolitik

Nordby-projektet på trapperne

} AADALEN: Så bliver vejen banet for, at byggeriet i Aadalen, der er navnet på nordby-projektet i Brønderslev, kan gå i gang. Byrådet har godkendt, at et lokalplanforslag for området nu sendes ud i høring i otte uger. Der åbnes ifølge lokalplanforslaget mulighed for at opføre 30 tæt-lave-boliger i området, der kaldes område tre. Der er kun mindre ændringer i forhold til det oprindelige projekt. Bygherren har indvilliget i at etablere stiadgang i forbindelse med stier i nabo-områderne. Bygherren ønsker ikke en selvstændig grundejerforening for delområdet, og kommunens tekniske forvaltning er af den opfattelse, at det er nødvendigt med en underordnet grundejerforening. Grundejerforeningen skal varetage særinteresserne inden for lokalplan-området, idet der er planer om at etablere både ejerboliger og andelsboliger. Teknisk forvaltning peger på, at erfaringerne fra andre områder - herunder Skovtoften - har vist, at det ville være en fordel med en grundejerforening for de borgere, der overtager området efter en bygherre. } HUSLEJESTIGNING: Brønderslev byråd har godkendt budgettet for Ungdosboligerne "Det Gamle Mejeri" i Brønderslev. Der er budgetteret med en stigning på 60 kr. pr. lejemål i ungdomsboligerne. Der er budgetteret med 53.000 kr. til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Der kan ikke henlægges så mange penge, som der er behov for, da huslejen ikke kan forhøjes på grund af udlejnings-vanskeligheder. Der er budgetteret med et lejetab på 40.000 kr., men det reelle lejetab i regnskabsåret 2003-2004 har været 66.300 kr. } RENOVERING:Brønderslev Byråd har sagt god for, at der bruges 2,3 mio. kr. på at forbedre vandforsyningen. Der skal bruges 1.265.000 kr. på tre indvindingsboringer, en pejleboring samt råvandsledning til ny kildeplads samt til beskyttelse af boringer. Desuden skal der bruges 800.000 kr. på opgradering af rensningen på vandværkerne. } OVERSKUD:Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S har et overskud på 22.497 kr. Brønderslev Byråd har godkendt regnskabet. Der er lejeindtægter på 281.000 kr. og driftsudgifter på 244.000 kr.