Nordjyderne og pausen

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Inger Juel, 54 år, Aalborg, pensionist.

Li­ne Hansen, 23 år, Aal­borg, stu­de­ren­de:[LF @Brød.8.note:- Jeg har ik­ke hørt om tæn­ke­pau­sen, men for mig er det vig­tigt, at EU i frem­ti­den bi­be­hol­der land­brugs­støt­ten og ud­vik­ler forsk­nin­gen. Det er fint, at EU ud­vi­der med fle­re med­lems­lan­de, men det er lidt dras­tisk, hvis der skal lan­de ind som Tyr­ki­et. De­res øko­no­mi er usik­ker, og de har ik­ke or­dent­lig styr på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Det kan be­græn­se os an­dre. Knud Hansen, 64 år, Aal­borg, ef­ter­løns­mod­ta­ger: - Jeg går me­get op i EU-de­bat­ten og ved godt, at der er tæn­ke­pau­se. Jeg er tid­li­ge­re sø­mand og har rejst me­get rundt, så jeg be­teg­ner mig selv som en rig­tig eu­ro­pæ­er. Ef­ter min me­ning er det al­li­ge­vel gå­et for stær­kt med at ud­vi­de EU fra 15 til 25 lan­de. Når vi er så man­ge lan­de i et sam­ar­bej­de, bli­ver vi nem­me­re ueni­ge. Lan­de som Bul­ga­ri­en og Ru­mæ­ni­en skal ik­ke luk­kes ind i EU for at få ri­ge­re lan­de til at bed­re stan­dard. De skal yde, før de kan ny­de. Ann Kjel­gaard, 30 år, Aal­borg, AD-as­si­stent:[LF @Brød.8.note:- Jeg in­te­res­se­ret mig ik­ke sær­lig me­get for EU og vid­ste ik­ke, at der var tæn­ke­pau­se. Hvis jeg skal pe­ge på et om­rå­de, som po­li­ti­ker­ne i EU kan ar­bej­de me­re for, så skul­le det være in­te­gra­tio­nen. Hvis der skal fle­re lan­de med ind i EU, så er det vig­tigt, at de har de sam­me vær­di­er som os. De skal gå ind for de­mo­kra­ti. Niels Chri­sti­an Bach, 31 år, Dron­ning­lund, salgs­chef: - Jeg har slet ik­ke hørt om tæn­ke­pau­sen - ik­ke en­gang i me­dier­ne. Men for mig be­ty­der det me­get, at EU-lan­den­de sam­ar­bej­der om be­kæm­pel­se af ter­ror og ar­bej­der stær­kt for at be­va­re et godt mil­jø. Det er kun fint, hvis vi får fle­re øst­euro­pæ­iske lan­de med i EU, så vi får en stør­re for­stå­el­se for hin­an­den. In­ger Juel, 54 år, Aal­borg, pen­sio­nist:[LF @Brød.8.note:- Jeg ved ik­ke ret me­get om EU. Det over­la­der jeg til min mand. Jeg har slet ik­ke hørt om tæn­ke­pau­sen. For mig er det ik­ke ty­de­ligt nok, hvad EU står for. Men det er i hvert fald vig­tigt, at po­li­ti­ker­ne kæm­per im­od ter­ror­is­me. Et land som Tyr­ki­et vir­ker me­get fat­tigt, så det bur­de ik­ke bli­ve op­ta­get i EU fo­re­lø­bigt.