Skolevæsen

Nu får skolebørnene mere tid

formand for skolebestyrelsen på Bymarkskolen, Norgesvej 12, Hobro. LEG OG LÆRING: For en gang skyld er det dejligt, at man i børne- og kulturforvaltningen i Hobro Kommune vil noget for skolebørnene i de mindste klasser. Som skitseret af Esben Thusgård her i NORDJYSKE 21. december vil man give mere tid til at nå de mål, som er fastsat i folkeskoleloven. Det er bare ærgerligt, at Esben Thusgård ser den længere skoledag som en straf. Den længere skoledag skal jo ses som en mulighed for mere tid til det enkelte barn. De skal jo ikke lære mere. De får bare mulighed for at blive lidt bedre. Det er vigtigt at forstå, at den ekstra tid ikke skal bruges på flere timer, hvor børnene sidder stille og lytter til lærerens kateterundervisning. Børnene skal have bedre tid til, at undersøge det, de arbejder med. Tiden kan bruges til at få "fingrene ned i muldet". Der bliver mere tid til at gå ud i lokalområdet og se noget af det, der arbejdes med. Mange tror, det at lære kun kan ske ved at lytte. Tager vi de øvrige sanser i brug, når vi lærer, øges udbyttet væsentligt. Problemet er bare, at dét kræver tid. Skolebestyrelsen på Bymarkskolen er derfor enig i, at de kommende planer er et skridt i den rigtige retning. Som Esben Thusgård skitserer, er der dog nogle forudsætninger, der skal være opfyldt. Det er vigtigt at fastholde, at skoledagen starter kl. 8 og ikke klokken 8.30, som det ligger i forslaget. Alle har indrettet hverdagen efter en skolestart kl. 8, så det at starte senere vil skabe et unødigt morgenpasningstilbud og blot genere en masse forældre. Fastholdes morgenstarttidspunktet kan skoledagen afsluttes kl. 14. Mere tid til arbejdet i skolen vil gøre den mere rummelig for børnene. I bestyrelsen tror vi dog ikke, at vi dermed kan undvære specialundervisningen som ellers foreslået som en del af finansieringen af de ekstra timer. Det er desværre kun dem, som virkelig har et ekstra behov, der får tilbuddet i dag. Jeg fornemmer i Esben Thusgårds indlæg en vis utryghed for, om børnene også i fremtiden vil tage imod aktiviteter, som i dag typisk ligger udenfor normal skoletid. Som eksempler kan nævnes musikhaven, kor og lille konfirmand. Skolebestyrelsen ser ikke noget problem i, at man differentierer undervisningen i den "nye" længere skoledag, således at disse aktiviteter starter før skoledagen afsluttes.