Nu gælder det om at lytte

SYGEHUSE Vi har nu fået et oplæg om fremtidens akutberedskab, hvor der er fokuseret på en øgning af kvaliteten og effektivitet i især det akutte beredskab, som vil få konsekvenser for den samlede organisering af sygehusvæsenet i Region Nordjylland.

Vi må se i øjnene, at Sundhedsstyrelsen og dermed sundhedsministeren med strukturreformen får øgede beføjelser og ansvar i relation til specialplanlægningen på landets sygehuse. Og deres rådgivende udvalg har valgt det akutte beredskab som genstand for dets første udredningsarbejde. Der lægges også op til, at skadesbehandling ved egen læge/lægevagten skal styrkes, så færre personer sendes på skadestuen. Det fordrer bedre tilgængelighed til såvel praktiserende læger som vagtlæger og oprettelse af behandlingscentre, uden sengepladser, med henblik på at sikre relevante tilbud i nærmiljøet til patienter, der ikke har behov for indlæggelser og det hilses med tilfredshed. Med hensyn til helikoptertjeneste, så mener vi for nærværende, at det samarbejde, vi har eller vil kunne få med forsvaret, er tilstrækkeligt. Det er en radikal mærkesag at prioritere forebyggelse på alle planer for derigennem at opnå større almen livskvalitet og på samme tid reducere trykket på sundhedsudgifterne og her er kommunale sundhedscentre en nødvendighed. Generelt er der brug for en sygdomsbehandling, der i højere grad bygger på en helhedsbetragtning i vurderingen af sygdomsårsag og med fokus på den enkeltes livssituation. Det er uomtvisteligt, at sundhed og sygdom i høj grad har sammenhæng med sociale forhold, såvel før som under og efter en sygdom. Det Radikale Venstre vil arbejde for, at Region Nordjylland bliver en foregangs- og forsøgsregion på sundheds – og socialområdet, hvilket bl.a. kan ske ved oprettelse af et regionalt videns-kompetence- og kvalitetssikringscenter. Her er den medico-tekniske uddannelse på Aalborg Universitet, der 1. september startes op som en ny cand.scient. med.-uddannelse, og selv om det ikke er en decideret lægeuddannelse, kan den jo forhåbentlig blive det på længere sigt. Et godt eksempel på, at vi hvis vi vil og løfter i flok, kan være med til at sætte dagsordenen på sundhedsområdet. Vi ønsker i øvrigt følgende tiltag iværksat: - at uddannelse, der gør sygeplejersker kompetente til at varetage plejen af den intensive patient, genetableres omgående. - at kommunerne udbygger deres interne lægefaglige rådgivning, så samarbejdet mellem sygehusvæsen, kommuner og praktiserende læger styrkes. Rådgivningen bør indeholde væsentlige elementer af social- og arbejdsmedicin samt relevante elementer af embedslægefunktionen. Praksiskonsulentfunktionen bør også omfatte kommunerne, og den nuværende praksiskonsulentfunktion på sygehuse bør udvides. - at borgere med kroniske lidelser og handicaps får tilknyttet en forløbsansvarlig sundheds- og socialfaglig kontaktperson. - at patientskolebegrebet implementeres i tæt samarbejde mellem sygehuse og kommunerne som led i bestræbelserne for at lære patienter og pårørende at håndtere deres livssituation mest hensigtsmæssigt (selvforvaltning) og som en del af genoptræningen og rehabiliteringen. - at den lindrende indsats, inkl. hospice, styrkes ved, at det regionale palliative team er repræsenteret i de enkelte kommuner. Derfor vil mit håb være, her ved den første rigtige debat på sundhedsområdet, at vi som regionsmedlemmer i dialog med hinanden, og med andre aktører indenfor sundhedsområdet, samt borgerne, og kommunerne i Region Nordjylland, satser ikke mindst på det forebyggende område. Men kommunerne bliver også økonomisk en vigtig samarbejdspartner. Vi skal derfor give os tid til, inden vi træffer valg mellem flere muligheder, at besigtige alle de fysiske rammer indenfor sundhedsområdet i Region Nordjylland. Men vi skal også give os tid til og lytte til de folk, der arbejder i sundhedssektoren og ikke mindst lokalbefolkningen, hvis de måtte ønske det. Derfor er jeg meget glad for, at formand Orla Hav på forberedelsesmødet torsdag har givet tilsagn om, at alle sygehuse i Region Nordjylland får besøg. Så jeg giver håndslag på at gå ind i disse forhandlinger, som forhåbentlig kan færdiggøres i enighed med alle 41 medlemmer i regionsrådet. { Vagn Kvist, Stadionvej 18, Pandrup, er næstformand (R) for Region Nordjylland.