Nu må vore forbehold væk

Ser vi tilbage, husker vi et sønderbombet, splittet og forarmet Europa som resultat af Anden Verdenskrig og den kolde krig. Nu er dette Europa blevet et rigt, demokratisk og fredeligt Europa med p.t. 27 medlemslande med ca. halv milliard borgere.

Vi ser de tidligere tiders arvefjender sidde omkring samme bord og løser efter bedste evne, fælles problemer, og vi ser grænserne mellem tidligere fattige diktaturer og rigere demokratier er udvisket i takt med, at fattigdomsgrænserne og de militære og politiske jerntæpper er nedbrudt. Alle disse historiske ulyksaligheder, og for at forhindre gentagelser danner nu rammerne om det fremtidige samarbejde i Europa, mellem selvstændige nationalstater der er sig beviste, at det er nødvendigt at samarbejde bredt med hensyn til national selvstændighed. Jeg ønsker et Danmark i dette samarbejde uden forbehold, og er optaget af, at Europa samarbejdet danner rammerne om et mere integreret, demokratisk og sikkert Europa. Igennem samarbejdet er der opnået meget, det være sig et indre marked, et attraktivt tiltag, der har skabt arbejdspladser, vækst, investering, fælles godkendelsesprocedurer, og fordele ved liberalisering af tidligere monopolmarkeder, der alt andet lige medfører lavere priser. Det seneste store projekt med at skabe et fælles energimarked, der skal sikre forsyningssikkerheden har til formål, at Europa står stærkere over for lande der i stigende grad vil bruge energipolitikken som pressions middel med fællesskabet. Gennem de fælles miljøpolitikker er EU med til at sætte stander for at finde fælles løsninger, der skal føre til en bære miljøpolitik, globalt og inden for egne grænser, og i særdeles i forbindelse med nye medlemsstaters tiltræden fremover. Udenrigs- og sikkerhedspolitikken er et meget væsentligt element i samarbejdet. Verden for brug for et stærkt og enigt Europa, et Europa der arbejder for fred og et Europa der ikke på noget tidspunkt får brug for en EU hær, men et Europa med en fælles udenrigs ¿ og sikkerhedspolitik, der handler om, at Europa står sammen, når der opstår krisesituationer ¿ diplomatiske eller militære vanskeligheder da det er forbundet med vanskeligheder for især mindre lande at øve den fornødne indflydelse. En fælles udviklingspolitik, betyder, at medlemslandene er forpligtede til at betale til udviklingslande. EU ¿ landene har vedtaget en fælles målsætning for deres individuelle bestandsniveau. Målsætningen for EU går ud på, at landene inden 2010 skal yde 0,56 pct. af deres BNP, hvilket vil føre til en årlig stigning i EU-landenes samlede udviklingsbistand på ca. 150 milliarder kroner i forhold til 2004 niveauet, det skal bemærkes, at fordelingen af støttemidler tager hensyn til værdierne der er fremherskende i EU medlemslandene. Et yderligere sikkerhedspolitisk element i samarbejdet er frihed sikkerhed og retfærdighed, og disse politikkers udførelse medfører, at det er nødvendigt med et fungerende samarbejde mellem landenes myndigheder, for at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet, narko, terror, illegal indvandring mv. Danmark er et af medlemslandene i Det Europæiske Fællesskab og der fremkommer for, imod, ved ikke argumenter i den danske debat, og dette er heldigvis en del af demokratiet, dette indlæg handler om et væsentligt element, nemlig sikkerhed for et fredselskende Europa, et EU der skal være åbent, effektivt, og beslutningsdygtigt og til at forstå. Jeg ser det som min opgave at argumentere for at Danmark deltager i dette samarbejde uden forbehold, og EU skal gå foran og medvirke til at få skabt en verdensorden, hvor hvert enkelt menneskes levevilkår og udfoldelsesmuligheder hele tiden forbedres. EU skal ud over egen interesse være en global aktør, der optræder som en jævnbyrdig og dynamisk partner på den internationale scene og være i stand til at fastholde og styrke Europas økonomisk, politisk, kulturelle rolle. Alt dette kræver sammenhold og fuld engagement fra alle medlemsstaterne, så væk med de danske forbehold, og vær en aktiv medspiller til at vedtage en funktionel ny Reformtraktat.