Nu skal DR vist have arbejdsro

NYHEDER:Ulrik Haagerup, chefredaktør på NORDJYSKE Stiftstidende, stiller sig (søndag 7.9.) kritisk over for DR-bestyrelsens beslutning om at opgive planen om fuld mediekonvergens i DR-nyheder fra 2006 og i stedet sikre en ordning, der fastholder Radioavisens og Tv-avisens gensidige redaktionelle frihed. .Beslutningen er økonomisk uansvarlig og hindrer den nødvendige kvalitetsudvikling, siges det. Jeg synes, at Ulrik Haagerup har en pointe. Initiativet til nyordningen er da heller ikke kommet fra min side. Ved bestyrelsesmødet i maj gik jeg netop af de af Ulrik Haagerup anførte grunde sammen med Thorkild Ibsen og Finn Aaberg mod bestyrelsesflertallets, også fordi "felttoget for mangfoldighed" var sovset ind i udokumenterede påstande om venstresnoethed fra enkelte bestyrelsesmedlemmers side. Jeg stillede og stiller mig stadig tvivlende over for, at mangfoldigheden reelt ville være truet, hvis DR-nyheder havde en enhedsredaktion. Nok er DR-nyheder isoleret set en stor "butik", men internationalt set er den på nyhedsområdet en dværg, og også indadtil i Danmark er der – og det er godt – skarp konkurrence. Når jeg alligevel stiller mig bag det i september vedtagne forslag konkrete forslag, så skyldes det flg.: Det er et godt kompromis mellem de forskellige holdninger i bestyrelsen. Det er rigtigt, at planerne om at slå Radioavisen og TV-Avisen sammen i en fælles redaktion fra 2006 foreløbigt er skrinlagt – men kursen kan jo forholdsvis let korrigeres igen, hvis det viser sig nødvendigt. For mig har det været afgørende, at de tværmediale redaktioner for politik, erhverv og økonomi og det tværmediale korrespondentnet opretholdes, og at magasinprogrammerne forbliver samlet. Økonomisk er nyordningen også forsvarlig; ordningen koster kun ganske lidt ekstra i forhold til fuld mediekonvergens. Det har naturligvis også spillet en stor rolle for mig at bidrage til enstemmighed i bestyrelsen og dermed til et godt fremtidigt arbejdsklima i såvel bestyrelse som i DR-nyheder. Jeg synes endvidere, det er væsentligt at slå fast, at DR's målsætninger på nyhedsområdet er uændrede. De grundlæggende værdier om mangfoldighed, troværdighed, pålidelighed, alsidighed og dybteborende journalistik står uanfægtet. DR-nyheder skal stadig være de bedste, og derfor skal kvaliteten til stadighed øges mærkbart. Vi radikale synes, at konkurrence er godt, også på nyhedsområdet, men vi har ikke som f.eks. Venstre en tro på, at øget konkurrence inden for nyhedsområdet automatisk fører til øget kvalitet, herunder større mangfoldighed, eller til mere dybteborende journalistik. For os er det vigtigt reelt at sikre, at DR-nyheder har vilje, talent og ressourcer til på grundlag af seriøs og dybtgående research at forholde sig kritisk til alle typer magthavere og rådende tankegange - herunder også den uhæmmede tro på markedets velsignelser. Her er jeg vist enig i Ulrik Haagerups forventninger til en public service-kanals nyheder. DR-nyheder skal ikke i sig selv have nogen holdning – og det skal journalisterne være sig meget bevidst om - men samtidig har institutionen en uafviselig pligt til i offentlighedens tjeneste aktivt at præge den politiske dagsorden – også på tværs af magtshavernes ønsker. Det er mit håb, at DR med den enstemmige bestyrelsesbeslutning og underskrivelsen af public service-kontrakten nu får arbejdsro – også fra en kulturminister, der på det sidste som led i sin såkaldte kulturkamp på urimelig vis har intimideret DR-nyheder. Peter Hvid Jensen, Strandvejen 347, Asaa, er rektor, medlem af Danmarks Radios bestyrelse for Det Radikale Venstre. E-mail: ph@drlund-gym.dk