EMNER

- Ny af]ta]le fø]rer til ned]skæ]rin]ger

] Borg]mes]ter Bent Sø]ren]sen (S) er træt af at blive holdt i jern]greb af re]ge]rin]gen]

HALS:- Det er min vur]de]ring, at det her vil føre til ned]skæ]rin]ger. Sådan ly]der kon]klu]sio]nen fra borg]mes]ter Bent Sø]ren]sen (S), efter at KL og re]ge]rin]gen i fre]dags ind]gik en ny kom]mu]ne]af]ta]le for 2004. - Jeg er over]be]vist om, at når vi kommer til au]gust, vil vi i Hals Kom]mu]ne stå over for at skulle fin]de så og så mange mil]li]oner, og skal bud]get]tet for næste år derfor hæn]ge sammen, er vi nødt til at fin]de be]spa]rel]ser - og jeg tror, at de bliver hår]de]re end tidligere, fort]sæt]ter Bent Sø]ren]sen, der har mere end al]min]de]ligt svært ved at for]stå, hvor]for man i KL-lej]ren har er]klæ]ret sig til]freds med den nye kom]mu]ne]af]ta]le. - De mener nok, at de har fået de pen]ge, som dem mener, at det var mu]ligt at få, men jeg kan egent]lig ikke for]stå, hvor]for KL over]ho]ve]det er vil]lig til at for]hand]le med re]ge]rin]gen, siger han - og til]fø]jer: - Det var jo KL, der i fjor sagde, at de ikke ville for]hand]le med no]gen, der blan]der af]ta]le]sy]ste]met og sank]tio]ner sammen. Ny trus]sel - Der er i mine øjne tale om en klar trus]sel om sank]tio]ner, hvis vi fra kom]mu]ner]nes side ikke over]hol]der den nye af]ta]le. Sker det, er jeg ikke i tvivl om, at der vil komme sank]tio]ner, og det er noget af det, jeg vil spør]ge om på torsdag, fort]sæt]ter borg-mes]te]ren med hen]vis]ning til det møde, som KL senere på ugen har in]vi]te]ret de nord]jys]ke borg]mest]re til for at ori]en]te]re om de]tal]jer]ne i den nye af]ta]le. - Jeg sy]nes, at det er sært, at KL vil ind]gå en af]ta]le med en part]ner, der i fjor ikke over]holdt af]ta]len, og jeg sy]nes i det hele ta]get, at det kom]mu]na]le selv]sty]re er trådt endnu et skridt tilbage, fast]slår Bent Sø]ren]sen videre - og ud]dy]ber: - Du vil i det næste hal]ve års tid høre andre end bare mig sige, at de har fået be]sked oven]fra på, hvor]dan kom]mu]ner]ne skal dri]ves, og jeg sy]nes, at der er tale om an]svars]for]flyg]ti]gel]se, når re]ge]rin]gen op]fø]rer sig, som det er til]fæl]det. - Det er ty]de]lig]vis et led i re]ge]rin]gens po]li]tik, at vel]færds]sy]ste]met skal slan]kes, og mens det er o.k. at be]slut]te sig for en sådan po]li]tik, så bliver det imid]ler]tid os ude i kom]mu]ner]ne, der skal gen]nem]fø]re den ved at have så stram]me kom]mu]ne]af]ta]ler år efter år. Vi får sim]pelt ikke lov til at gøre, hvad vi selv vil, kon]sta]te]rer borg-mes]te]ren videre - inden han sky]der på]stan]de]ne om vækst]mu]lig]he]der i 2004 i sænk. Ingen skat]te]stig]ning - En vækst på 0,7 pro]cent er ikke no]gen vækst. Det er vist kun Thor Pe]der]sen (Ven]stres fi]nans]mi]nis]ter, red.), der kan se det, for 0,7 pro]cent sva]rer jo kun til den de]mo]gra]fis]ke ud]vik]ling i lan]det. Der kommer flere børn og æld]re til, og den ene]ste vækst bliver derfor, at der kommer flere børn i klas]ser]ne. Det er åben]bart dét, at Thor Pe]der]sen be]trag]ter som vækst, siger Bent Sø]ren]sen, der midt i fru]stra]tio]ner]ne over den nye kom]mu]ne]af]ta]le også godt tør slå fast, at der i 2004 ikke bliver tale om en ny skat]te]stig]ning i Hals Kom]mu]ne. - Det tør vi sim]pelt]hen ikke, siger han - og fort]sæt]ter: - Det ville egent]lig have været rart, hvis vi kunne have sagt, at vi skat]te]mæs]sigt bare øns]ke]de at køre videre som i år, men som det er nu, får vi ikke noget valg. Lidt po]si]tivt Et par po]si]ti]ve ting kan Bent Sø]ren]sen dog også fin]de i den nye kom]mu]ne]af]ta]le. - Det er godt, at vi får bedre lå]ne]mu]lig]he]der - selv om det grund]læg]gen]de ikke er ud]tryk for en sund øko]no]mi, at man lå]ner sig frem, siger han og fort]sæt]ter: - Der]ud]over er det po]si]tivt, at de van]ske]ligt stil]lede kom]mu]ner bliver hjul]pet, og at der bliver set nær]me]re på over]før]sels]ind]koms]ter]ne. Det er dog ikke noget, der kommer Hals Kom]mu]ne til gode - men så er vi da i det mind]ste med til at hjæl]pe de sva]ge kom]mu]ner.]