Aalborg

Ny be­sty­rel­se tog keg­ler

Sa­gen om Bow­ling­cen­ter Seaports mang­len­de kva­drat­me­ter nær­mer sig sin løs­ning

AAL­BORG:Man­dag af­ten holdt den nye be­sty­rel­se i Ejer­for­en­in­gen Kol­lek­tiv­hu­set Aal­borg be­sty­rel­ses­mø­de, hvor man skul­le af­ta­le de næs­te skridt i sa­gen, hvor Seaport ApS del­vist har byg­get sit bow­ling­cen­ter på om­kring 300 kva­drat­me­ter af ejer­for­en­in­gens are­al. Og iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den Mo­gens Her­man­sen, så fo­re­gik mø­det i en god ånd. - Vi be­slut­te­de, at vi præ­cist skul­le fast­slå an­tal­let af kva­drat­me­ter, og der­ef­ter skal to uvil­di­ge ejen­doms­mæg­le­re vur­de­re, hvad pri­sen er for area­let. På det grund­lag har jeg en for­vent­ning om, at Seaport vil kø­be area­let el­ler ind­gå en le­je­ord­ning, si­ger Mo­gens Her­man­sen. Og han har no­get at ha­ve op­ti­mis­men i, for et an­det af de nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer er en af ejer­ne af Seaport, Knud Bjer­re, og han pro­tes­te­re­de ik­ke mod for­sla­get på mø­det. - Så det er vel det nær­mes­te han kan kom­me på at si­ge ja, si­ger be­sty­rel­ses­for­man­den. In­gen idé om be­løb Ejer­for­en­in­gen vil da hel­ler ik­ke tage skridt mod Seaport, som har få­et en mid­ler­ti­dig be­vil­ling. - Det er der in­gen grund til, når vi reg­ner med at få ord­net sa­gen i min­de­lig­hed, si­ger Mo­gens Her­man­sen. Han har in­gen idé om, hvor stort et be­løb, der bli­ver ta­le om. - Area­ler­ne lig­ger jo vidt for­skel­li­ge ste­der i bow­ling­cent­ret, så no­get er mås­ke me­get værd, mens an­det er min­dre værd. Det er der­for, at vi skal ha­ve to uvil­di­ge ejen­doms­mæg­le­re til at vur­de­re det, si­ger Mo­gens Her­man­sen. Han hå­ber at vi­de me­re om det nø­jag­ti­ge be­løb om 14 dage, hvor det næs­te be­sty­rel­ses­mø­de er af­talt. Hvad pen­ge­ne fra salg el­ler le­je skal bru­ges til, har be­sty­rel­sen imid­ler­tid ik­ke be­slut­tet, da det helt kom­mer an på be­lø­bets stør­rel­se.