Ny da]me]træ]ner i HFS]

} Det bliver nord]man]den Jan Soleng, der fra næste sæ]son skal svin]ge pis]ken over Hals FS’ se]rie 2 da]mer i håndbold. Med 25 års er]fa]ring som hånd]bold]træ-ner i Dan]mark bliver det en er]fa]ren her]re, der kommer til at stå i spid]sen for HFS- da]mer]ne. Jan Soleng har se]nest stå]et været træner for V. Has]sings da]mer i se]rie 1. Jan Soleng over]ta]ger job]bet som da]me]træ]ner for Hals FS efter Gert Dahl Jen]sen, der har vir]ket i HFS i tre sæ]so]ner. Hals und]gik med nød og næp]pe ned]ryk]ning til se]rie 3 i den for]gan]gne sæ]son, og det er da også et klart mål for Jan Soleng, at Hals i den kom]men]de sæ]son ger]ne skulle gøre sig gæl]den]de i den mod]sat]te ende af ta]bel]len. - Det er der, det er sjovt at være, så det er vores mål. På sigt vil en op]ryk]ning til se]rie 1 også kunne blive et mål, siger Jan Soleng, der op]ford]rer sine kom]men]de spillere til i løbet af som]me]ren at hol]de kon]di]tio]nen vedlige med nogle lø]be]tu]re, da hans mål i starten af sæ]so]nen er at brin]ge HFS-da]mer]ne i fy]sisk god træ]ning. Træ]nin]gen til den kom]men]de sæ]son star]ter for HFS-da]mer]ne tirsdag 12. au]gust. Hals/V. Has]sing Ska]ter-pen]ge flyt]ter } Fol]ke]op]lys]nings]ud]val]get har på det seneste møde sagt god for, at fo]re]nin]gen Second Edition Skate Club i Hals er blevet op]løst - samt at de til]ba]ge]væ]ren]de pen]ge i den op]løs]te for]en]ing over]fø]res til V. Has]sing Ska]ter]for]en]ing. Der er tale om et be]løb på 6000 kr. og di]ver]se ma]te]ria]ler. HALS/HOU Sal]me]bog ind]vi]es } I for]bin]del]se med pin]se]guds]tje]nes]ter]ne i kir]ker]ne Hals og Hou ta]ges den nye danske sal]me]bog i brug. Fra kir]ker]ne med]de]ler man, at det er med stor glæ]de, at man nu kan tage den nye sal]me]bog i brug. Ved pin]se]guds]tje]nes]ten skal den bru]ges for første gang. Ved samme lej]lig]hed har Lands]for]en]in]gen af me]nig]heds]råd]med]lem]mer ud]gi]ver en komp]let sam]ling af sal]mer]ne, som er ind]spil]let på ikke mind]re end 50 CD’er. Hou Match]brot]hers på Den Gla]de Van]drer } Den Gla]de Van]drers Mu]sik]ven]ners næste ar]ran]ge]ment i kon]cert]sa]len på re]stau]rant Den Gla]de Van]drer i Hou lø]ber af stab]len lørdag 21. juni. Det er denne seks]tet]ten “Match]brot]hers”, der kommer på be]søg. De har i fire år op]trådt som amts]band i Nord]jyl]lands Amt, og de spiller mu]sik ud fra te]sen “Der er for lidt sved i dansk jazz]mu]sik og for få abe]kat]te]stre]ger i bal]mu]sik]ken” - hvil]ket har ført til, at der i Match]brot]hers spilles “ver]dens]mu]sik med egns]sær]præg”. Matchbothers tæl]ler Ja]kob My]gind på saxo]fon, Frank Sø]ren]sen på trom]bo]ne, Ib Buch]holtz på pia]no, Olav Gudnason på bas, An]ders Holm på trom]mer og Ayi Solomon på percussion. hals Guds]tje]nes]ter } ]Søndag 8. juni:] ]Gaaser:] 9.00 Jens Ja]cob Jen]sen ]Hals:] Kl. 10.30 Jør]gen Ben]dix]en. Fløj]te]nist Bo Juel Chri]sti]an]sen med]vir]ker ]Hou:] Kl. 9.00 Jør]gen Ben]dix]en ]Ul]sted:] Kl. 19.00. Kir]sten Stagjøj Sind]ing. Ko]ret med]vir]ker ]Ø. Has]sing:] Kl. 10.30 Jens Ja]cob Jen]sen ]]} ]Mandag 9. juni:] ]Gaaser:] 10.30 Jens Ja]cob Jen]sen ]Hals:] Kl. 9.00 Jør]gen Ben]dix]en ]Hou:] Kl. 10.30 Jør]gen Ben]dix]en. Hals Kir]kes Pi]ge]kor med]vir]ker ]Ul]sted:] Kl. 10.00 i Ulstedparken. Kir]sten Stag]hø]j Sind]ing ]Ø. Has]sing:] Kl. 9.00 Jens Ja]cob Jen]sen]