Egholm

Ny debat om en 3. vej over Lim­fjor­den

JAM­MER­BUGT:26 af Sam­men­læg­nings­ud­val­get for Jam­mer­bugt Kom­mu­nes 27 med­lem­mer me­ner, at den 3. for­bin­del­se over Lim­fjor­den skal være den vest­li­ge mo­del med mo­tor­vej over Egholm. SFs Erik In­gers­lev har en an­den me­ning. Han vil hel­le­re ha­ve en øst­lig for­bin­del­se med et pa­ral­lelt rør. Det er Nord­jyl­lands Amt, som atter må hø­re kom­mu­ner­ne - og den­ne gang de kom­men­de stor­kom­mu­ner - om de­res hold­ning til en 3. for­bin­del­se. Na­tur­kla­ge­næv­net har tid­li­ge­re kendt am­tets VVM-re­de­gø­rel­se og Re­gion­plan­til­læg ugyl­dig. Fler­tal­let i Jammerbugt by­råd fin­der det me­get vig­tigt for om­rå­dets ud­vik­ling med mo­tor­vejs­for­bin­del­se over Egholm. Det vil gø­re om­rå­det me­re at­trak­tivt og til­gæn­ge­ligt for er­hverv og tu­ris­ter samt styr­ke bo­sæt­ning. Der­imod me­ner Erik In­gers­lev, det er bed­re med den bil­li­ge­re øst­løs­ning, og pen­ge­ne kan så i ste­det bru­ges til at ud­vik­le in­fra­struk­tu­ren ved Jam­mer­bug­ten. - Vi kom­mer med den vest­li­ge løs­ning ik­ke nær­me­re mo­tor­ve­jen end i dag. I den øst­li­ge del af kom­mu­nen er der tre km til mo­tor­ve­jen, sag­de han. Ej­ler Win­kel (T) sagde, at med en vest­lig for­bin­del­se vil ud­vik­lin­gen og­så kom­me in­fra­struk­tu­ren in­ternt i Jam­mer­bugt Kom­mu­ne til go­de.