EMNER

Ny drejning i sag om svinelugt i Stae

Politikere har p.t. ikke mulighed for at træffe den bedste beslutning, mener nabo til svinefarm

STAE:Naboerne til den omstridte svinefarm på Mandelvej i Stae har givet den langvarige sag om svinelugt fra farmen en ny drejning. Det skete i går, hvor naboernes talsmand, Thomas Christensen, over for NORDJYSKE Stiftstidende igen satte spørgsmålstegn ved, om medlemmerne af teknisk udvalg har det rette grundlag at træffe deres beslutning i sagen på. Thomas Christensen mener således ikke, at den af analysefirmaet DK-Teknik udarbejdede lugtrapport er god nok til at træffe en beslutning ud fra, og mens Thomas Christensen i den forbindelse kritiserer DK-Teknik for ikke at have gjort analysearbejdet godt nok, så kritiserer nabo-talsmanden også kommunens tekniske forvaltning for ikke efterfølgende at få rettet op på de påståede mangler i lugtrapporten. Thomas Christensen peger i den forbindelse på, at DK-Teknik foretog den nævnte lugtanalyse ved en af de fire svinestalde på Mandelvej 15, og i lugtrapporten skriver DK-Teknik om dén måling, at den såkaldte lugtemissionsmåling "indikerer et lugtemissionsniveau, der er højere for staldsektion 1, end hvis vi anvendte erfaringsværdier fra "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde". Det vil på lidt mere jordnært dansk sige, at de faktiske lugtmålinger på stedet gav et resultat, der med hensyn til lugtudslippet lå over de tal, der i den nævnte vejledning tjener som grundlag for at beregne, hvor stort lugtudslippet er, når der er tale om et bestemt antal svin. Beregning mangler Senere i lugtrapporten er der så opstillet et skema over, hvor stort lugtudslippet i de forskellige stalde er, men her er det kun de tre andre stalde, der sættes tal på af DK-Teknik, og denne gang er der - med henvisning til den ovennævnte vejledning - kun tale om beregninger, idet der ikke blev foretaget nogle lugtanalyser dér. Med hensyn til stald 1, hvor lugtanalysen altså gav et resultat, der indikerede, at lugtudslippet var højere end det beregnede, er der i det nævnte skema ikke foretaget nogen beregning af, hvad lugtudslippet ville have været i forhold til den normale beregningsmodel. Denne manglende beregning har Thomas Christensen svært ved at forstå begrundelsen for, og han har derfor sammen med sine nabo-kolleger selv foretaget en beregning, der viser, at lugtudslippet fra stald 1 burde have været på 2925 såkaldte lugtenheder pr. sekund. I DK-Tekniks rapport fremgår det imidlertid andetsteds, at det målte lugtudslip faktisk lå helt oppe på 5000, 5200 og 5600 LE/sek. ved de tre målinger, og det er denne kendsgerning, der nu har fået Thomas Christensen til at reagere. Langt over beregning - Den målte værdi for stald 1 ligger henholdsvis 70, 77 og 91 procent over den beregnede værdi. Det er en stor afvigelse, og hvis tallene fra stald 1 varierer så meget, når man stiller de udførte målinger og de beregnede tal over for hinanden, så kan man godt have en begrundet formodning om, at de beregnede tal for de tre andre stalde også er for lave i forhold til virkeligheden - og det er disse tal, at medlemmerne af teknisk udvalg skal beslutte sig ud fra. Det er ikke rimeligt, konstaterer Thomas Christensen, der i samme åndedrag peger på, at de beregnede lugtudslip fra de andre tre stalde ligger på henholdsvis 1409, 4124 og 6240 LE/sek. Mens Thomas Christensen derfor ikke mener, at de beregnede LE-tal kan bruges til at træffe en politisk beslutning på, så noterer han sig også, at han og nabo-kollegerne har gjort kommunens tekniske forvaltning opmærksom på den ovennævnte problematik. - Vi opfordrede dem til at få udarbejdet de beregninger, vi nu selv har foretaget, så politikerne også havde dem at forholde sig til, når de skulle træffe en beslutning. Det er imidlertid ikke sket. Teknisk udvalg har ikke fået tallene at se, og jeg mener, at man skal få sådan noget på plads, så politikerne får et anstændigt grundlag at træffe deres beslutning på, siger Thomas Christensen, der samtidig undrer sig over, hvorfor teknisk forvaltning ikke har valgt at efterleve opfordringen fra de utilfredse naboer. Her peger Thomas Christensen på, at teknisk forvaltning - med teknisk chef Anders Pinstrup i spidsen - tidligere har bedt DK-Teknik om i lugtrapporten at sammenholde det målte lugtudslip med de LE-tal, som den normale beregning ville give. Gør det ordentligt - Jeg er forundret over, at man i forvaltningen ikke har bedt DK-Teknik om at få de beregninger, som de selv oprindeligt har bedt om, og jeg er endnu mere forundret over, at der intet er sket, efter at vi har gjort forvaltningen opmærksom på manglen, siger Thomas Christensen, der nu med henvisning til ovennævnte - og frygten for, at lugtudslippet fra svinefarmen faktisk er markant højere, end det i lugtrapporten er antydet - opfordrer teknisk udvalg til at tænke sig godt om, inden der træffes en endelig beslutning i sagen. - De skulle bruge den fornødne tid på at få det rette grundlag at beslutte sig ud fra. Det mener jeg ikke, at de har nu, siger han.