Brovst

Ny for­mand vil ar­bej­de for end­nu fle­re og bed­re tv-til­bud

Jan Jen­sen - ny for­mand for de godt 1200 med­lem­mer i Brovst An­ten­ne­for­en­ing. FOTO: ERIK SAHL

Jan Jen­sen - ny for­mand for de godt 1200 med­lem­mer i Brovst An­ten­ne­for­en­ing. FOTO: ERIK SAHL

BROVST:Jan Jen­sen, ny for­mand for Brovst An­ten­ne­for­en­ing, glæ­der sig til at stå i spid­sen for fo­re­nin­gens godt 1200 med­lem­mer og ar­bej­de for, at de ¿til enh­ver tid får et at­trak­tivt pro­dukt til en for­nuf­tig pris¿. Den nye for­mand har på­ta­get sig for­mands­pos­ten ef­ter kun ét år i be­sty­rel­sen, men han har fulgt fo­re­nin­gens ar­bej­de tæt i fle­re år via sin sto­re in­te­res­se for de man­ge mu­lig­he­der, der lig­ger i den nye tek­no­lo­gi med bred­bånd og di­gi­ta­li­se­ring. - Jeg går me­get op i de spæn­den­de mu­lig­he­der, der lig­ger in­den for an­ten­ne­for­en­in­gens om­rå­de, og der­for har jeg sagt ja til op­ga­ven, si­ger Jan Jen­sen. Jeg har ik­ke me­gen for­stand på tek­nik, men det er der an­dre, der har, og jeg sy­nes, vi har en god sam­men­sæt­ning i be­sty­rel­sen. - Og vi har en god øko­no­mi, un­der­stre­ger den nye for­mand. Det er en vig­tig for­ud­sæt­ning for, at vi kan ud­vik­le vort an­læg, så med­lem­mer­ne kan få end­nu fle­re og bed­re til­bud. En af Jan Jen­sens før­ste op­ga­ver som for­mand bli­ver sam­men med den øv­ri­ge be­sty­rel­se at til­ret­te­læg­ge an­ten­ne­for­en­in­gens 25 års ju­bi­læ­um. Det mar­ke­res med åbent hus ved ho­ved­sta­tio­nen på Park­vej sto­re be­de­dag, fre­dag 12. maj, kl. 11-14, og alle med­lem­mer vil bli­ve ind­budt. - Vi by­der på no­get at spi­se og drik­ke, men hvad der el­lers skal ske, er end­nu ik­ke fast­lagt, si­ger Jan Jen­sen og til­fø­jer: - Vi hå­ber, at vi i for­bin­del­se med ju­bi­læ­et kan kom­me med et at­trak­tivt til­bud på til­slut­ning til ip-te­le­fo­ni og in­ter­net. Jan Jen­sen af­lø­ser som for­mand Knud Pe­der­sen, der ef­ter 10 år på pos­ten har valgt at træk­ke sig til­ba­ge. Han fort­sæt­ter dog som me­nigt med­lem af be­sty­rel­sen. Jan Jen­sen, 39 år, er op­vok­set i Tran­um og bor i dag på Ahorn­vej i Brovst med sin kone Git­te, der er fri­sør, og par­rets tre døt­re: Al­ber­te på fem må­ne­der, Rebecca på tre år og Clau­dia på syv år. Jan Jen­sen er ud­dan­net cand.merc. med spe­cia­le i stra­te­gi og le­del­se på Aal­borg Uni­ver­si­tet, og de se­nes­te ni år har han væ­ret selv­stæn­dig og råd­gi­vet nord- og vest­jys­ke kom­mu­ner ved ind­køb og ud­buds­for­ret­nin­ger. 1. maj til­træ­der han nyt job som bo­lig­kon­su­lent hos Ny­kre­dit i Aal­borg, hvor han skal vir­ke som rul­len­de bank med alle pro­duk­ter i map­pen, dog pri­mært re­al­kre­dit­lån. En af de før­ste sto­re op­ga­ver i an­ten­ne­for­en­in­gen bli­ver at få fast­lagt ræk­ke­føl­gen af plan­lag­te in­ves­te­rin­ger for ca. 3,5 mio. kr. de kom­men­de år. - Pen­ge­ne skal bl.a. bru­ges til ud­vi­del­se af bånd­bred­den, så med­lem­mer­ne kan til­by­des fle­re tje­nes­ter, si­ger Jan Jen­sen. Det be­ty­der, at de f.eks. vil kun­ne be­stil­le film over net­tet, og at vi i hø­je­re grad vil kun­ne sam­men­sæt­te en ba­sis­pak­ke med f.eks. fi­re fa­vo­rit­ka­na­ler til med­lem­mer­ne. Alt­så stør­re valg­mu­lig­he­der. Den nye for­mands over­ord­ne­de mål er, at an­ten­ne­for­en­in­gen fort­sat skal kun­ne til­by­de med­lem­mer­ne et at­trak­tivt pro­dukt som i dag og vi­de­re­ud­vik­le til­bud­de­ne til en for­nuf­tig pris. Og han me­ner, der er et godt ud­gangs­punkt: - Dis­kus­sio­ner­ne på de se­nes­te års ge­ne­ral­for­sam­lin­ger har væ­ret, hvor me­get den sto­re pak­ke måt­te kos­te. Men dis­kus­sio­ner­ne er ble­vet min­dre og min­dre, ef­ter­hån­den som med­lem­mer­ne har fun­det ud af, at vi har et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt pro­dukt.