Hals

Ny hal]in]spek]tør

} Hals Sko]le har fået ny hal]in]spek]tør. Det er Hen]rik Røn]tved Jør]gen]sen, som af]lø]ser Niels Gunner Niel]sen på den kræ]ven]de post. Sidst]nævn]te har efter eget øns]ke søgt nye ud]for]drin]ger efter flere år med et ud]mær]ket sam]ar]bej]de så]vel med Hals sko]le som med Hals fo]re]ne]de Sports]klub]ber. ]I øv]rigt er der for]vent]ning om, at den ny hal]in]spek]tør også over]ta]ger bold]sa]lens ca]fe]te]ria, der sammen med det gam]le klub]hus ud]gør mø]de]ste]det for den sports]in]ter]es]se]re]de ung]dom i HfS. V. HAS]SING VHG kø]rer videre uden for]mand Der var ingen kan]di]da]ter til for]mands]pos]ten, da VHG havde eks]tra]or]di]nær ge]ne]ral]for]sam]ling. I stedet blev der ved]ta]get et no]tat, der gi]ver be]sty]rel]sen man]dat til at VHG fun]ge]re med for]mæn]de]ne for ak]ti]vi]tets]ud]val]ge]ne samt fire per]so]ner valgt til for]ret]nings]ud]val]get. No]ta]tet kan mak]si]malt gæl]de frem til den or]di]næ]re ge]ne]ral]for]sam]ling i fe]bru]ar 2005. Klubben er dog stadig på ud]kig efter en for]mand. I en pres]se]med]de]lel]se siger ho]ved]be]sty]rel]sen, at alle af]de]lin]ger har funk]tions]due]li]ge ud]valg, og at ho]ved]kas]se]re]ren mel]der, at øko]no]mi]en er yderst for]nuf]tig i for]hold til bud]get]tet. På den eks]tra]or]di]næ]re ge]ne]ral]for]sam]ling blev Renè Rose valgt som sek]re]tær til for]ret]nings]ud]val]get og Hen]ning Ber]thel]sen til sup]ple]ant. Ho]ved]be]sty]rel]sen be]står af Ove Gjed]de,]Pe]ter Gre]ger]sen, Renè Rose, Hen]ning]Ber]thel]sen (sup]ple]ant), Inga Gaarn, Jon]na Kris]ten]sen, Bjar]ne Jen]sen, Ole K. Niel]sen,]Pe]ter Ham]borg og Tor]ben Mor]ten]sen.