Lokalpolitik

Ny Hjørring bevarer amtslige gebyrer

NY HJØRRING: Nordjyllands Amt er i fuld gang med at kortlægge grundvandsressourcerne og har i den forbindelse pålagt vandværkerne et gebyr på 40 øre pr. kubikmeter vand. Dette gebyr videreføres i Ny Hjørring Kommune, når staten og kommunen til nytår overtager ansvaret for at finde ud af, hvor det gode grundvand befinder sig og hvad der skal gøres for at beskytte det imod forurening. Den endelige opgavefordeling mellem stat og kommune er endnu ikke afklaret, men det bliver i hvert fald kommunen, der skal opkræve gebyrerne. 40 øre pr. kubikmeter formodes at kunne dække både kommunens og statens udgifter til kortlægningsarbejdet. Gebyret vil indbringe 4,2 mio. kr. i Ny Hjørring hvis indvindingstilladelserne fortsætter uændret. Plan- og Miljøudvalget i Ny Hjørring har bestemt sig for også at videreføre et andet amtsligt gebyr efter årsskiftet. Det drejer sig om et gebyr på sagsbehandling af ansøgninger om regulering eller etablering af vandløb, udpumpningsanlæg, broer m.v. Vandløbsmyndigheden kan opkræve et gebyr på mindst 5470 kr. og dette mindstebeløb har Nordjyllands Amt opkrævet, når sagsbehandlingen har krævet en offentlig annoncering af projektet. Det samme vil Ny Hjørring Kommune gøre.