Brønderslev

Ny ind–købs–af–ta–le med ind–byg–get tvivl

Bendt Da–ni–el–sen (Bor–ger–lis–ten) vil have lokale bragt på lige fod med kol–le–ger–ne fra Ny Aal–borg Kom–mu–ne

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Arne M. Jensen (S) efterlyste meldinger om gode tilbud fra de lokale forretningsdrivende.arkivfoto

BRØN–DERS–LEV-DRON–NING–LUND:Har de lokale for–ret–nings–dri–ven–de en reel chan–ce for at ”lege med”, når den nye Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund Kom–mu–ne ind–går en kom–mu–nal ind–købs–af–ta–le med Ny Aal–borg Kom–mu–ne? Det var spørgs–må–let, der blev bragt til de–bat af Bor–ger–lis–ten Bendt Da–ni–el–sen på den–ne uges møde i Sam–men–læg–nings–ud–val–get for Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund Kom–mu–ne. Her blev der i enig–hed sagt ja til at ind–gå den nævn–te ind–købs–af–ta–le - som sva–rer til, hvad Brøn–ders–lev Kom–mu–ne al–le–re–de p.t. har med Aal–borg Kom–mu–ne - men Bendt Da–ni–el–sen ud–tryk–te i den for–bin–del–se også be–kym–ring over, hvor–vidt den–ne be–slut–ning vil–le føre en un–der–grav–ning af de lokale bu–tik–ker. - Det er vig–tigt at sik–re, at de lokale for–ret–nings–dri–ven–de også ta–ges i be–tragt–ning, fast–slog Bendt Da–ni–el–sen, der sam–ti–dig ef–ter–lys–te et svar på, hvad det be–ty–der, når der i sagsbeskrivelsen står at læse, at der med den nye ind–købs–af–ta–le med Ny Aal–borg Kom–mu–ne godt må op–ret–tes ”lokale ind–købs–af–ta–ler til små–ind–køb”. Det fik Bendt Da–ni–el–sen al–drig et præ–cist svar på, men han blev bak–ket op i sit syns–punkt af Bir–git–te Jo–sef–sen, der for–tal–te, at hun per–son–ligt hav–de fået hen–ven–del–ser fra lokale for–ret–nings–dri–ven–de og hånd–vær–ke–re, der føl–te sig for–bi–gå–et og over–set i for–hold til den over–ord–ne–de ind–købs–af–ta–le i Brøn–ders–lev Kom–mu–ne. - Der–for skal vi have sendt et sig–nal til Aal–borg om, at de også skal hus–ke de lokale så–vel som Aal–borgs bu–tik–ker, når der skal kø–bes fæl–les ind, til–fø–je–de V-po–li–ti–ke–ren. - Her–til be–mær–ke–de Kar–sten Fre–de–rik–sen (K), at Brøn–ders–lev Kom–mu–nes nu–væ–ren–de ind–købs–af–ta–le fun–ge–rer fint og med skyl–dig hen–syn–ta–gen til de lokale i Brøn–ders–lev og om–egn. - Og det vil der–for også være for po–pu–lis–tisk bare at købe for dyrt ind for at støt–te vo–res lokale er–hvervs–liv, til–fø–je–de han. For–mand for sam–men–læg–nings–ud–val–get Mi–ka–el Klit–gaard (V) fulg–te op med en be–mærk–ning om, at man ikke i Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund Kom–mu–ne skal luk–ke sig inde bag den nye kom–mu–ne–græn–se. - Det gæl–der om at tæn–ke på hele det nord–jyske om–rå–de som hel–hed, til–fø–je–de han. Jens Arne He–de–gaard (V) no–te–re–de sig ef–ter–føl–gen–de, at den nu–væ–ren–de ind–købs–af–ta–le i Brøn–ders–lev Kom–mu–ne hav–de med–ført et ra–tio–na–le i mil–li–on-kro–ners klas–sen, og han var der–for ikke i tvivl om, at en ny af–ta–le med Ny Aal–borg Kom–mu–ne er den ret–te vej at gå. - Og vi kan uan–set hvad ikke føre lo–kal er–hvervs–po–li–tik gen–nem ind–køb, be–mær–ke–de Brøn–ders–lev-borg–mes–te–ren til–li–ge - hvor–ef–ter Bendt Da–ni–el–sen poin–te–re–de, at nok ikke alle lokale for–ret–nings–dri–ven–de ved, hvor–dan de skal for–hol–de sig for at kom–me i be–tragt–ning til de fæl–les–kom–mu–na–le ind–køb. Det fik til gen–gæld Arne M. Jen–sen (S) til at fast–slå, at de lokale for–ret–nings–dri–ven–de så bare må mel–de sig klar på ba–nen, hvis de lig–ger inde med kon–kur–ren–ce–dyg–ti–ge pri–ser. - I ste–det for at spil–le lidt halv–su–re over, at de bli–ver over–set, så bur–de de stå frem og for–tæl–le os, at de har nog–le til–bud, som vi sim–pelt–hen ikke kan sige nej til. Det er der jo in–gen grund til at skju–le, sag–de S-po–li–ti–ke–ren.