Ny kur skal forebygge iltsvind i Mariager Fjord

Syv år efter at Mariager Fjord vendte bunden i vejret er en plan, der skal forhindre en gentagelse, klar.

MARIAGER: Syv år efter at det meste af Mariager Fjord under landsdækkende opmærkomhed vendte bunden i vejret på grund af voldsomt iltsvind, er en kur, der skal forebygge en gentagelse af miljøkatastrofen, nu endeligt ved at være på plads. En handlingsplan har været mange år undervejs, men er nu ved at være klar og skal drøftes på et møde for landbrug, fiskeri, naturfredningsfolk, kommuner og andre interesserede i starten af oktober. Nordjylland Amt oplyser, at der er sat adresse på de fleste af de penge, der er til rådighed de næste tre år, men at der dog er plads til nye projekter, der kan fjerne kvælstof og fosfor, så det ikke i samme grad som hidtil ender i fjorden. En del projekter er allerede gennemført i form af naturgenopretning langs flere åer og etablering af våde enge, oprensning af damme, ligesom amt og landbrug er gået sammen om at forhindre jorderosion langs vandløb. Et kommende projekt vil foregå i Onsild Ådal og ved Kielstrup Sø, hvor amtet håber på at indgå aftaler med 25 lodsejere om at lave naturplaner. Amtet har modtaget omkring seks mio. kr. af EU til at gennemføre de mange projekter. Pengene må ikke bruges til driftsstøtte, men er øremærket til konkret handling i form af f.eks. gravning, plantning eller hegnsætning. EU-projektet er samtidig en test af, hvordan EU's Vandrammedirektiv skal gennemføres i Danmark. Direktivet forpligter EU-landene til at sikre god vandkvalitet i vandløb, fjorde og søer i løbet af de næste 15 år. /ritzau/