Vodskov

Ny le­ge­plads for hun­de

Aal­borg Kommune rå­der al­le­re­de over seks hun­de­sko­ve, og søn­dag bli­ver den sy­ven­de af sla­gens ind­vi­et i Ham­mer Bak­ker.

arkivfoto: Lars Pauli.

arkivfoto: Lars Pauli.

In­vi­ta­tio­nen gæl­der alle in­ter­es­se­re­de, men da­gens pro­gram er især ret­tet mod hun­de­ejere. I sam­let flok går man til hun­de­sko­ven, hvor la­bra­dor­hun­den Isak står for den of­fi­ci­el­le ind­vi­el­se. Hun­dens ejer­mand, na­tur­vej­le­der Esben Buch, vil sam­men med Isak de­mon­stre­re, hvor­dan sko­ven både kan be­nyt­tes til hun­dens træ­ning og som be­løn­ning for vel­ud­ført ar­bej­de. - Man­ge men­ne­sker la­der sig træk­ke af de­res hund. I ste­det for at gå pænt i snor. Hun­de­sko­ven han bru­ges som en be­løn­ning til hun­de efter træ­ning i at gå pænt i snor og at ven­te på at bli­ve luk­ket ind, si­ger Esben Buch. Hun­de­sko­ven er en rig­tig god mo­ti­va­tions­fak­tor. - Det sva­rer til at luk­ke et barn ind i Le­go­land. Så stor ef­fekt har det på en hund, så det er en kæm­pe be­løn­ning at give sin hund, si­ger Esben Buch. Aal­borg Kommune har pla­ner om at ind­ret­te fle­re hun­de­sko­ve, der også har den for­del, at man ikke ge­ne­rer an­dre bru­ge­re af sko­ven. Og så er man også no­gen­lun­de sik­ker på, at hun­de­nes ef­ter­la­den­ska­ber hol­des i et be­stemt om­rå­de. Den ny hun­de­skov i Ham­mer Bak­ker lig­ger na­tur­skønt. Den er ind­heg­net og rum­mer både eg og cy­pres­ser og har en lys­ning. I for­bin­del­se med ind­vi­el­sen bli­ver der også ud­delt en ny fol­der om kom­mu­nes hun­de­sko­ve og en kopi af hun­de­lo­ven. Ny hun­de­skov, mø­de­sted er p-plad­sen ved SOSU Nord Skolen, Sto­re Mo­se­vej i Ham­mer Bak­ker, føl­ge skil­te­ne til der vi­ser til hun­de­sko­ven, søn­dag kl. 13-15