Lokalpolitik

Ny lokalplan for skydebane på vej

SKAGEN:Statsamtet har som tidligere nævnt afgjort, at Skagen Kommune handlede ulovligt, da kommunen i juni 1996 tilbagekladte den meddelte miljøgodkendelse af skydebanen i Kyllesbæk, og denne afgørelse tager Skagen Kommune nu til efterretning, efter at sagen forleden blev behandlet i byrådet. I byrådets svar til Tilsynet står der blandt andet: "Skagen Kommune traf beslutning om tilbagetrækning af miljøgodkendelse af det eksisterende skydeanlæg i 1996, idet man sammen med jagtforeningen, naboerne og Nordjyllands Amt fandt mulighederne for at indrette et miljømæssigt og hensigtsmæssigt skydeanlæg bedre ved inddragelse af arealer på vestsiden af Troldkærvej. Tilbagetrækningen skete efter samraå med Miljøstyrelsen, men Skagen Kommune tager Tilsynets udtalelse til efterretning." Der har siden været arbejdet med at flytte selve skydeaktiviterne til vestsiden af Troldkærvej, men dette er efter flere afgørelser i Naturklagenævnet nu endeligt opgivet. Kommunens teknik- og miljøudvalg besluttede derfor allerede på sit møde 11. august 2004 at genoptage sagen om miljøgodkendelse af skydebanen på det hidtidigt anvendte areal, øst for Troldkærvej. Ifølge brevet til Tilsynet, er de fornyede miljøundersøgelser næsten tilendebragt og vil blive anvendt som grundlag for et lokalplanforslag for skydebaneanlægget og den endelige miljøgodkendelse. Lokalplanforslaget forventes at kunne endeligt behandles på byrådets oktobermøde.