Fiskeripolitik

Ny plan skal redde torsken

KØBENHAVN:EU-Kommissionen præsenterede tirsdag en ny plan, der skal begrænse medlemslandenes torskefiskeri i blandt andet Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. Et af de helt centrale elementer er en ny fordelingsnøgle, der tager hensyn til fiskeflådens maskinstyrke og antal dage på havet. Den skal gøre det enklere at fordele torskekvoterne og begrænse fiskeriet. Fiskeriet skal begrænses i en 5-10 års periode, mens de truede torskebestande får en chance for at komme sig. Den samlede kvote skal fastsættes, så der kommer 30 procent flere fuldvoksne torsk årligt. Men først skal den anslåede bestand på 32.000 ton i Nordsøen, Skagerrak og den østlige del af den engelske kanal eksempelvis op på den kritiske grænse på 70.000 ton. Målet på længere sigt er at øge bestanden i dette område til 150.000 ton. Eksperterne har i årevis advaret om, at torskebestandene er truet, og selv om EU allerede har sat ind med midlertidige begrænsninger af fiskeriet, bliver bestandene mindre og mindre. Derfor erstattes den midlertidige genopretningsplan for torsk nu med en langsigtet genopretningsplan. Om kort tid følger lignende planer for nogle bestande af kulmule, tunge, kuller og norsk hummer. Planen for genopretning af torskebestanden er blevet til efter mere grundige konsultationer hos fiskerierhvervets organisationer og hos EU-landenes fiskeriministre end nogensinde tidligere. Derfor venter EU's fiskerikommissær, Franz Fischler, at det måske allerede til efteråret vil lykkes at få også kritiske lande til at slutte op om redningsaktionen. - Det er hårde, men nødvendige initiativer for nogle fiskearter, og det vil betyde hårde tider for mange fiskere, siger Franz Fischler. Han opfordrer EU-landene til mere aktivt at udnytte muligheden for at få sociale hjælpeprogrammer for fiskerne medfinansieret af EU, der har 3,7 milliarder euro (knap 28 milliarder kroner) til rådighed. Indtil nu er kun tre procent af pengene brugt. Franz Fischler mener, at det er lykkedes at lave en skræddersyet plan for fordeling af kvoterne, som medlemslandene fleksibelt kan fordele mellem deres fiskere. Landene vil få tildelt såkaldte kilowattdage baseret på landinger af torsk i en referenceperiode. Systemet er indrettet, så lande, der har hugget fiskebåde op, ikke straffes. Kilowattdagene udregnes ved at gange fiskefartøjernes antal dage til havs med deres maskinstyrke. Det er op til medlemslandene selv at fordele dem mellem fiskerne, der så kan fiske, indtil landets kvote er opbrugt. Samtidig med fiskeribegrænsningerne vil EU forstærke sin overvågning, inspektion og kontrol med torskefiskeriet, så der sættes hårdere ind over for ulovligt fiskeri og ulovlige bifangster. Desuden kommer der blandt andet skrappere rapporteringskrav og krav om, at fangster over en vis størrelse landes i udvalgte havne. Genopretningsplanen omfatter bestandene i Kattegat, Nordsøen inklusive Skagerrak og den østlige del af den engelske kanal, farvandet vest for Skotland og Det Irske Hav. /ritzau/