Ny sø på vej i Halkær Ådal

150 ha stor sø skal mindske landbrugets forurening

Nibe-egnen kan se frem til et nyt fugleparadis og Limfjorden til at blive lidt renere, når en ny sø i Halkær Ådal snart er en realitet. I lighed med den kommende Vilsted Sø syd for Løgstør er det Folketingets Vandmiljøplan-2, der baner vejen for den nye Halkær Sø, oplyser Peter A. Larsen fra Nordjyllands Amts naturkontor. Det praktiske anlægsarbejde med at etablere den kommende 150 ha store sø er netop gået i gang. Forud er gåett en omfattende jordfordeling plus opmåling og projektering. Den nye Halkær Sø forventes at reducere udledningen til den algeplagede Halkær Bredning med 47 tons kvælstof hvert år. Når søen er færdig til næste år, vil en del af Halkær Å blive ledt gennem den nye sø, lige som vand fra oplandets dræn og grøfter vil sive gennem våde enge og rørskov. Både på engene og i rørskoven sker der en naturlig rensning af vandet, idet bakterier i vådområderne forbruger mange næringssalte, og dermed vil åens vand blive renere og fjordmiljøet forbedret, forklarer Peter A. Larsen. I tilgift til et renere fjordmiljø, er der også udsigt til et nyt værdifuldt fugleområde. I forvejen er den centrale del af Limfjorden ud for Nibe kendt for sit rige fugleliv, der er af international betydning som yngle-og rasteområde, og med den nye Halkær Sø vil endnu flere fugle flokkes omkring Nibe.