EMNER

Nye folk i ban–ken

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dor–the Dal–gas

Britta Mark Stef–fen–sen er an–sat som bank–fuld–mæg–tig i Nør–re–sund–by Bank, Ud–land- og Sup–port af–de–lin–gen. Hun kom–mer fra en til–sva–ren–de stil–ling i Spar Nord Banks Ud–lands–af–de–ling, hvor hun har væ–ret an–sat i næs–ten 27 år. Dor–the Dal–gas er an–sat som kas–se/eks–pe–di–ti–ons–med–ar–bej–der i Nør–re–sund–by Bank, Vad–um af–de–ling. Hun er ud–dan–net kon–tor–as–sis–tent og har i en lang år–ræk–ke væ–ret be–skæf–ti–get hos Post Dan–mark i Aal–borg. Ma–ria Ves–ter–ga–ard er an–sat som kas–se/eks–pe–di–ti–ons–med–ar–bej–der i Nør–re–sund–by Bank, Ves–ter–bro af–de–ling. Hun kom–mer fra en stil–ling som bu–tiks–chef hos In–ter–sport, Bre–de–gade i Aal–borg. Vi–beke Rand–rup Niel–sen er an–sat som kas–se/eks–pe–di–ti–ons–med–ar–bej–der i Nør–re–sund–by Bank, Nør–re–sund–by af–de–ling. Hun er ud–dan–net kon–tor–as–sis–tent og har se–nest ar–bej–det som kom–mu–nal dag–ple–jer ved Aal–borg Kom–mu–ne. Ca–mi–lla An–der–sen er an–sat som kas–se/eks–pe–di–ti–ons–med–ar–bej–der i Nør–re–sund–by Bank, Vest–re Allé af–de–ling. Hun er ud–dan–net salgs–as–sis–tent i Kop og Kan–de og har se–nest væ–ret an–sat i So–no–fon bu–tik–ken i Aal–borg Stor–cen–ter.