Lokalpolitik

Nye grunde udstykkes i Tornby

TORNBY: Teknik- og miljøudvalget behandlede på sit seneste møde en sag, hvor en landzonetilladelse skal bane vej for udstykning af DK-tankens ejendom på hjørnet af Hovedvejen og Strandvejen i Tornby. En ny ejer har ønsket at udstykke de tilhørende jorder i ni parceller, hvorpå der kan opføres helårs- eller sommerhuse. - Vi gav tilladelsen på de vilkår, som forvaltningen havde opstillet.Dog tilføjede vi, at der til beboelse maksimalt må bygges 175 kvadratmeter på hver parcel, fortæller formanden for teknik- og miljøudvalget Mogens Bjerre (S). De ni grunde ligger således, at der for de to yderste mod Strandvejen foruden boligareal gives nmulighed for at oprette butiksarealer. Her må det samlede butiksareal inklusiv lager og kontor dog ikke overstige 200 kvadratmeter.Vejadgangen til de nye grunde skal ifølge planerne ske direkte fra Strandvejen ad en overkørsel, der i forvejen eksisterer. Herfra laves en ny privat fællesvej, der bliver mellem seks og syv meter bred og som skal munde ud i en vendeplads. Den nuværende bebyggelse ved tankstationen bevares. - Inden landzonetilladelsen endeligt gives, skal alle naboerne orienteres, siger udvalgsformanden. schib