Nye hos Arctic Im–port

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lars Bom–holt

Mor–ten Erik–strup, 32 år, er an–sat som salgs–chef hos Arctic Im–port i Nør–re–sund–by med an–svar for sal–get in–den for for–ret–nings–om–rå–der–ne Træ–last samt Hånd–værk & In–dus–tri. Mor–ten Erik–strup er ud–dan–net in–den– for og har fun–ge–ret i træ–last–bran–chen si–den 1992. Han har tid–li–ge–re ar–bej–det som af–de–lings–di–rek–tør i HT De–fta A/S. Lars Bom–holt, 30 år, er an–sat som lo–gis–tik- og ind–købs–chef. Han er ud–dan–net aka–de–mi-–øko–nom i Ind–køb & Im–port samt HD i Or–ga–ni–sa–tion & Le–del–se. Han kom–mer fra en stil–ling som ind–købs–chef. Lot–te Munk Haa–ge–rup, 42 år, er an–sat som di–rek–tions-–as–sis–tent med an–svar for virk–som–he–dens HR-stra–te–gi og –kom–mu–ni–ka–tion. Hun er ud–dan–net cand.merc. i Or–ga–ni–sa–tion & Le–del–se og har tid–li–ge–re ar–bej–det som di–rek–tions–as–sis–tent hos Ind–kil–de Auto.