Hjørring

Nye sti–er om–kring Sct. Knuds–by

Fo–re–nin–gerne– om–kring Sct. Knuds–by fo–re–slår sti–er øst og vest om bydelen

Arne Harboe har på vegne af foreningssamvirket omkring Sct. Knudsby forelagt oplægget for politikere og embedsmænd. Her ses han ved banedæmningen, hvor der måske kan laves en tunnelforbindelse til Svanelundsvej/Ulvegravene. foto: bent bach

Arne Harboe har på vegne af foreningssamvirket omkring Sct. Knudsby forelagt oplægget for politikere og embedsmænd. Her ses han ved banedæmningen, hvor der måske kan laves en tunnelforbindelse til Svanelundsvej/Ulvegravene. foto: bent bach

HJØR–RING:En ræk–ke fo–re–nin–ger om–kring Sct. Knuds–by har la–vet et for–slag til nye van–dre- og cy–kel–sti–er i en ring om Sct Knuds–by. For–sla–get har væ–ret fore–lagt kom–mu–nens em–beds–mænd, og po–li–ti–ker–ne i ud–val–get for tek–nik og mil–jø er ble–vet ori–en–te–ret. - De før–ste til–ba–ge–mel–din–ger fra em–beds–mænd og po–li–ti–ke–re er po–si–ti–ve, men in–tet er af–gjort, så vi ved end–nu ikke, om det bli–ver til no–get, si–ger Arne Har–boe, der er for–mand for Sct. Knudsbys Grund–ejer - og Bor–ger–for–en–ing. Alle fo–re–nin–ger i om–rå–det, bl.a. grund–ejer–for–en–in–ger–ne Grønnelunden og Odbjergvej samt Hjør–ring Bo–lig–sel–skab har væ–ret med til at sige god for op–læg–get. Sti–er–ne er for–bund–ne i en cir–kel med Bagterpvej som en slags mid–te. Sti–er–ne vest for Bagterpvej tæn–kes som vandrerstier, der ek–sem–pel–vis kan udgå fra Sct. Knuds Kil–de ud i det frie land–skab bag om Ri–de–cent–ret på Åst–rup–vej over mar–ker til Vand–sted Plan–ta–ge og vi–de–re langs Mogbækken. Det er pla–nen, at sti–en skal kryd–se Bagterpvej lige nord for Odbjergvej. På den an–den side af Bagterpvej fore–stil–ler man sig, at sti–en skal fort–sæt–te, men både be–tje–ne van–dren–de og cyk–lis–ter. - Det skal en–de–lig ikke være en fin as–fal–te–ret sti. Det vil være synd i na–tur–om–rå–det, som vi ger–ne vil be–va–re, men man kan mås–ke fin–de et na–tur–ma–te–ria–le, der fun–ge–rer og fal–der fint ind, si–ger Arne Har–boe. - Den øst–li–ge sti kan bru–ges som sik–ker sko–le–vej, for–di den mun–der ud lige over for ind–gan–gen til Sct. Knuds Kil–de på Åst–rup–vej. På Åst–rup–vej kan sko–le–børn fort–sæt–te i sik–ker–hed mod byen på cy–kel–sti–en. Den øst–li–ge sti vil kom–me til at gå bag–om ha–ver–ne i den ræk–ke huse, der lig–ger på øst–si–den af Bagterpvej. Sti–en vil ek–sem–pel–vis stø–de lige op til bun–den af Skyttehusets grund, hvor der al–le–re–de i dag er en smal vandrersti, der mun–der ud på Rytteragervej. Hvis pla–ner–ne bli–ver til vir–ke–lig–hed, kan man mås–ke også lave en sti un–der jern–ba–nen, så Sct. Knuds–by kan for–bin–des med Svanelundskvarteret. Hvis man i dag kø–rer ned–ad Skyttegården til Ren–se–an–læg–get og går øst–på langs heg–net kan man nem–lig i om–rå–det fin–de et stort klo–ak–rør, der er ført un–der ba–nen. Her kun–ne der mås–ke ska–bes en for–bin–del–se for van–dren–de og cyk–lis–ter. - Der er ikke tænkt øko–no–mi i op–læg–get. Det er bare en ide, som er op–stå–et af øns–ket om at ud–nyt–te det smuk–ke om–rå–de både øst og vest for Sct. Knuds–by, si–ger Arne Har–boe.