Nye vin]ger til Ul]sted Møl]le

] Ul]sted Møl]les nye vin]ger ind]vi]es på årets møl]le]dag ]

UL]STED:Efter flere for]gæ]ves til]løb bliver Ul]sted Møl]les nye vin]ger om]si]der ind]vi]et. Det sker i for]bin]del]se med den fore]stå]en]de, år]li]ge møl]le]dag 15. juni, hvor borg]mes]ter Bent Sø]ren]sen (S) duk]ker op for at ind]vie de nye vin]ger, som der læn]ge har været ar]bej]det på at få fær]dig]gjort. Hals Mu]se]um, der står som tov]hol]der på de år]li]ge møl]le]da]ge, op]gav således i fjor at hol]de den tra]di]tio]nel]le møl]le]dag i juni for i stedet at ven]te til ef]ter]året, hvor vin]ger]ne efter pla]nen skulle have været klar. Det var de imid]ler]tid ikke, og det er derfor først nu, at møl]len i Ul]sted kan få de læn]ge øns]ke]de nye vin]ger. Det er Hals Ud]vik]lings]Cen]ter i V. Has]sing, der står bag ud]form]nin]gen og op]sæt]nin]gen af de nye møl]le]vin]ger, og i ugen op til møl]le]da]gen læg]ges sidste hånd på vin]ge]vær]ket, inden mu]se]ums]in]spek]tør Hen]rik Gjøde Niel]sen på møl]le]da]gen by]der de frem]mød]te vel]kom]men og over]la]der ind]vi]el]sen af de nye møl]le]vin]ger til kom]mu]nens borg]mes]ter. Efter Bent Sø]ren]sens ind]vi]el]ses]ta]le vil Hen]rik Gjøde Niel]sen kort ori]en]te]re om møl]lens re]no]ve]rings]for]løb og de videre pla]ner for Ul]sted Møl]le, inden den lokale bor]ger]for]en]ing by]der på møl]le]kaf]fe og mu]lig]hed for at købe øl og vand. Det er blandt andre Hals Kom]mu]ne og Ul]sted Spa]re]kas]se, der har fi]nan]sie]ret pro]duk]tio]nen og op]sæt]nin]gen af de nye møl]le]vin]ger, og ud over Hals Mu]se]um er også Ul]sted Bor]ger]for]en]ing, Ul]sted Spa]re]kas]se, Hals Ud]vik]lings]Cen]ter, Øst]vend]sys]sel Fol]ke]uni]ver]si]tet, kul]tur]ud]val]get og Mu]se]ums]for]en]in]gen for Hals Kom]mu]ne re]præ]sen]te]ret i den grup]pe, der har ar]ran]ge]ret den fore]stå]en]de, his]to]ris]ke møl]le]dag i Ul]sted.]

Forsiden