Trafikforhold

Nyhavnsgade - adgangen til Aalborgs Handelsliv

Af Anker Lohmann-Hansen, Vaarstvej 185, Gistrup: TRAFIK: I den nye Vejudbygningsplan for Aalborg indgår bl.a., "at målet om en fremtidig trafik over Slotspladsen på 10.000 køretøjer pr døgn er medtaget som en forudsætning i arbejdet". Det skal ses som et led i sammenbindingen af midtbyen og havnefronten, og betyder "at op mod 8.000 biler i prognosesituationen 2015 skal flyttes ud på det øvrige vejnet". Dette kan kun ske gennem opbygning af kødannelser i de lysregulerede kryds. "Styring gennem signalanlæggene .. er derfor indeholdt i planerne". Citater hentet fra Vejudbygningsplan for Aalborgområdet 2005 - 16. Det er altså hensigten f.eks. ved Rendsburggade og ved Strandvejen at etablere kødannelser i et sådant omfang, at den trafik der overstiger 10.000 i døgnet finder andre ruter eller andre steder at køre hen. Det drejer sig i dagtimerne om alt, hvad der overstiger ca. 600 biler i timen. Kødannelsen skal etableres fra 7 morgen til 19 aften. Erfaringerne fra trængselsundersøgelser viser, at der skal meget til, før bilister fravælger kødannelserne. Nogle vil vælge Jyllandsgade - Prinsensgade, som vil blive hårdt belastet. Andre vil vælge Vesterbro, hvor det betyder, "at der vil blive længere perioder i dagtimerne, hvor man oplever kø på Vesterbro". På Nyhavnsgade vil kødannelserne i værste fald blive mere end 500 meter lange og give forsinkelser på mere end 5 minutter. Et nyt notat fra kommunens rådgiver tager da også afstand fra at fastholde de 10.000 biler som en forudsætning. Der argumenteres for, at en to-sporet vej kan afvikle en langt større trafikmængde. Dette er korrekt, ligesom det er korrekt, at det er signalanlæggene, der bestemmer, hvor meget trafik der kan presses igennem. Citat: "Det synes således at blive en større udfordring at holde trafikken nede på 10.000 køretøjer pr døgn på den ombyggede vejforbindelse end at afvikle de skønnede fremtidige trafikmængder". Men hvad er så gældende? Er det vejbredden på Nyhavnsgade, eller er det de 10.000 biler, som påstås at være det maksimalt acceptable for at kunne sammenbinde midtbyen med havnefronten? Hele vejudbygningsplanen er beregnet ud fra en forudsætning om 10.000 biler på Slotspladsen. Hvis der alligevel ikke skal ske en fortrængning af trafikken over Slotspladsen, er hele grundlaget for planen vel i princippet faldet bort. Det er meget uheldigt, at modsætningerne i planerne for Nyhavnsgade er så dominerende i debatten. Det er bestemt ikke umuligt i en åben og fri diskussion at finde en løsning, som på den ene side tilgodeser trafikken til de mange parkeringsanlæg og til nuværende og kommende funktioner langs Nyhavnsgade/Strandvejen og på den anden side ikke skaber en uoverstigelig barriere mellem midtbyen og havnefronten. For at få en håndgribelig forståelse af trafikkens behov og reguleringsmulighederne kunne et fuldskalaforsøg være en mulighed. Gennem skiltning, afmærkning, afstribning og indstilling af signalreguleringen kunne der opbygges en fuldskalamodel af det profil for Nyhavnsgade, Aalborg kommune forestiller sig. Der må så foretages trafikanalyser af før-situationen, en situation med fri trafik og endelig en situation med begrænsning af trafikken til 10.000 på Slotspladsen. Analysen må omfatte såvel Nyhavnsgade som de veje, evt. fortrængt trafik vil søge til. Trængsel, kødannelser og hastigheder må registreres, og endvidere må parkeringssituationen følges nøje.