Aabybro

Nyt bib­lio­tek på me­die­cent­ret i Aabybro

For­slag om at flyt­te i nye lo­ka­ler og styr­ke kul­tur­cent­ret

Aa­by­bro Bib­lio­tek ef­ter­ly­ser nye byg­nin­ger og me­re plads til ud­låns­ma­te­ria­ler og kul­tur­el­le ak­ti­vi­te­ter. Fo­to: Hen­rik Louis

Aa­by­bro Bib­lio­tek ef­ter­ly­ser nye byg­nin­ger og me­re plads til ud­låns­ma­te­ria­ler og kul­tur­el­le ak­ti­vi­te­ter. Fo­to: Hen­rik Louis

AA­BY­BRO:I man­ge år har Aa­by­bro Bib­lio­teks an­sat­te og le­del­se ef­ter­lyst pen­ge til re­no­ve­ring og ger­ne ud­vi­del­se af ho­ved­bib­lio­te­ket på El­me­vej. Men den sag er nu pas­sé. Det kan ik­ke læn­ge­re sva­re sig, og der­for kom­mer bib­lio­te­ket i den ny virk­som­heds­plan med en ny vi­si­on. Nem­lig at bli­ve flyt­tet til Nord­jyl­lands Me­die­Cen­ter i en ny til­byg­ning, og det kan bli­ve til en kul­tur- og turistportal i Jam­mer­bugt Kom­mu­ne. - Vi skal de­bat­te­re de­res plan, når vi snart skal ha­ve dia­log­mø­de med bib­lio­te­ket, si­ger Kar­lo Jen­sen (V), for­mand for børne- og kul­tur­ud­val­get i Aa­by­bro Kom­mu­ne. - Selve ide­en er rig­tig nok, men der kom­mer ik­ke til at ske no­get i år. Aa­by­bro Kom­mu­ne kan ik­ke sæt­te så­dan­ne nye ting i gang, når vi står for­an at bli­ve en del af Jam­mer­bugt Kom­mu­ne. Der­for bli­ver vi nødt til at af­ven­te, hvad der skal ske med bib­lio­teks­væs­net i stor­kom­mu­nen, og det er op til Jam­mer­bugt Kom­mu­nes Sammenlægningsudvalg, si­ger han. Bib­lio­te­ket på El­me­vej, der hol­der til i en byg­ning fra 1970, mang­ler plads og har be­hov for en re­no­ve­ring. Ud­skift­nin­gen af tæp­per bør fort­sæt­te. Der er pro­ble­mer med træk, li­ge­som punk­te­re­de ru­der og ét lags glas i dø­re­ne bør ud­skif­tes. En­de­lig li­der bib­lio­te­ket un­der, at det er et tid­li­ge­re råd­hus, som det flyt­te­de ind i til­ba­ge i 1980, og det ske­te uden en egent­lig om­byg­ning til at være bib­lio­teks­lo­ka­ler. Sam­let er pro­ble­mer­ne ik­ke ale­ne en hæm­sko for ak­ti­vi­te­ter, men gi­ver og­så et dår­ligt fy­sisk ar­bejds­mil­jø. Der­for er løs­nin­gen at flyt­te i en ny til­byg­ning til Nord­jyl­lands Me­die­Cen­ter, me­ner bib­lio­te­kets an­sat­te og kon­sti­tu­ere­de le­der Dor­the Pe­der­sen. - Det vil give en ny mo­der­ne kul­tur­in­sti­tu­tion med bø­ger og an­dre ud­låns­ma­te­ria­ler med plads og rum til og­så op­le­vel­se, for­dy­bel­se og krea­tiv ud­fol­del­ser for både børn og voks­ne, frem­går det af virk­som­heds­pla­nen. Og en pla­ce­ring ved me­die­cent­ret vil være ide­el, da der kan være ud­nyt­tel­se af fæl­les fa­ci­li­te­ter som cent­rets kon­tor fo­yer og mul­ti­sal. Det kan og­så gav­ne fæl­les ar­ran­ge­men­ter med Jam­mer­bugt Kul­tur­cen­ter samt fø­re til en sam­ling af og­så tu­rist­in­for­ma­tio­nen.