Nyt fokus på miljø-hysteri

Ny rapport sætter spørgsmålstegn ved sundhedsrisiko og brugen af milliarder af kr. på oprensning af giftgrunde

FREDERIKSHAVN:Tjærebøtten vejrer morgenluft. Efter lang tids kamp for at råbe myndighederne op lysner det nu for foreningen af grundejere, der har fået deres grunde registreret som tjæreforurenede. Hjælpen kommer fra øst. Embedslægeinstitutionen i Københavns og Frederiksberg Kommuner og for Frederiksborg Amt har udarbejdet rapporten Jordforurening og Sundhedsrisiko, der populært sagt konkluderer, at grillbøffer er farligere end den forurenede jord. Risikoen for at dø af kræft er fire gange så stor ved at spise en branket grillbøf som ved at lade børn lege på en grund forurenet med tjære og i København er risikoen for at dø af kræft 37 gange større ved blot at trække vejret som ved at være i berøring med jord fra en tjæreforurenet grund... Det minder til forveksling om de synspunkter, Jørgen Engelbrecht har fremført og Tjærebøttens formand håber, at der er tale om et snarligt gennembrud. - Vi tror og håber, at de mange nålestik vi og andre kommer med over for politikerne i amter og på Christiansborg omsider giver resultat, så politikerne begynder at se fornuftigt på problemet, siger Jørgen Engelbrecht. Han understreger, at grundejerne ikke ønsker en oprydning af grundene, men at grænseværdierne hæves til et niveau, der svarer til den reelle sundhedsrisiko. Grænseværdier Rapporten fra hovedstadsområdet har fået flere politikere til at sætte spørgsmålstegn ved om de mange milliarder kroner, der bruges på registrering og oprydning af forurenede grunde, er givet godt ud, og diskussionen får ny næring i takt med at nye giftgrunde kortlægges over alt i landet. Christiansborg Folketingsmedlem Jens Chr. Larsen (V) vil nu drøfte sagen med miljøminister Hans Chr. Schmidt og formanden for Folketingets Miljøudvalg, venstremanden Ejvind Vesselbo. - Det er oplagt at grænseværdierne skal revurderes. Jeg vil bruge tjæregrundene i Frederikshavn som eksempel på, hvad registreringen betyder for de mange grundejere. Selvfølgelig skal det sundhedsmæssige aspekt afklares, men meget tyder på, at de vejledende grænseværdier fra Miljøministeriet er for høje, når selv embedslægeinstitutionen gør opmærksom på, at risikoen er minimal, siger Jens Chr. Larsen. Venstres lokale folketingsmand vil også bede direktøren for Institut for Miljøvurdering, Bjørn Lomborg, gå ind i sagen om de mange tjæregrunde. Stavnsbundet Alene i Frederikshavn er flere end 400 parceller registreret som tjæreforurenede, og stemplet stavnsbinder boligejerne. Usikkerheden om sundhedsrisikoen skræmmer potentielle købere væk og får huspriserne til at falde med adskillige tusinde kroner. Og en oprensning af grundene har lange udsigter. Af amtets indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 fremgår det, at indsatsen i år udelukkende omfatter undersøgelser og afværgeprojekter af hensyn til grundvandet, børneinstitutioner, offentlige legepladser og grunde med akutte forureninger, der truer indeklimaet eller udgør risiko for eksplosion.