Mariagerfjord

Nyt lokalråd de­bat­te­re­de me­di­er på NORD­JYSKE

Møde i NORD­JYSKE Me­di­ers lo­kal­råd i Him­mer­land. Fra ven­stre om­rå­de­re­dak­tør Jør­gen Tøtt­rup og jour­na­list Sø­ren Øs­ter­gaard, NORD­JYSKE Me­di­er, Ma­ri­an­ne Fol­ker­sen, Had­sund, Or­la Kjær Chri­sten­sen, Aars, Preben Chri­sten­sen, Ho­bro, Preben By­rial­sen, Flad­bjerg, Pe­ter Niel­sen, Ho­bro, Dor­the La­de­fo­ged, Rost­rup, og le­den­de re­dak­tions­chef In­ger Li­se Jøns­son.Fo­to: Ma­ri­an­ne An­der­sen

Møde i NORD­JYSKE Me­di­ers lo­kal­råd i Him­mer­land. Fra ven­stre om­rå­de­re­dak­tør Jør­gen Tøtt­rup og jour­na­list Sø­ren Øs­ter­gaard, NORD­JYSKE Me­di­er, Ma­ri­an­ne Fol­ker­sen, Had­sund, Or­la Kjær Chri­sten­sen, Aars, Preben Chri­sten­sen, Ho­bro, Preben By­rial­sen, Flad­bjerg, Pe­ter Niel­sen, Ho­bro, Dor­the La­de­fo­ged, Rost­rup, og le­den­de re­dak­tions­chef In­ger Li­se Jøns­son.Fo­to: Ma­ri­an­ne An­der­sen

HIMMERLAND:NORDJYSKE Me­di­er var ube­ske­den nok til at sæt­te sig selv i fo­kus, da der for­le­den af­ten blev dis­ku­te­ret avi­ser, ra­dio­er, tv og an­dre for­mer for ny­heds­for­mid­ling på Om­rå­de­cen­ter Him­mer­land i Ho­bro. Del­ta­ger­ne var re­præ­sen­tan­ter for de man­ge him­mer­læn­din­ge, der i det dag­lige be­nyt­ter sig af NORD­JYSKE Me­di­ers man­ge til­bud. Det vil i før­ste ræk­ke si­ge den ra­dio­be­sty­rel­se, der i en år­ræk­ke har va­re­ta­get in­te­res­ser­ne i ANR’s be­sty­rel­se, men der­til ”nye” folk, der sam­men med ra­dio­be­sty­rel­sen skal teg­ne det lo­kal­råd, NORD­JYSKE Me­di­er er ved at op­byg­ge. Der del­tog na­tur­lig­vis og­så re­præ­sen­tan­ter fra NORD­JYSKE Me­di­er, og i en hyg­ge­lig at­mo­sfæ­re blev der tværs over bor­det snak­ket stra­te­gi­er og ud­vik­ling og gi­vet in­for­ma­tio­ner om en bran­che, der på for­skel­lig vis ænd­rer og ud­vik­ler sig kon­stant for at til­pas­se sig det mo­der­ne sam­fund. Det er tan­ken, at lo­kal­rå­det i de kom­men­de må­ne­der skal ud­vi­des med yder­li­ge­re nog­le re­præ­sen­tan­ter fra bor­ger­ne, så­le­des at der frem­ad­ret­tet bli­ver et fo­rum, hvor mediepalettens man­ge bru­ge­re kan få en god dia­log med re­præ­sen­tan­ter fra den sto­re nord­jyske me­die­kon­cern.