EMNER

Nyt østpartnerskab

Et nyt østpartnerskabs-forslag fra EU Kommissionen udgør et vendepunkt i EU’s forbindelser med Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine, et partnerskab, der skal opgradere de politiske forbindelser og øge udsigterne til en ny generation af associeringsaftaler, en vidtgående integration i EU’s økonomi, lempeligere betingelser for borgerne for at rejse ind i EU, forudsat, at sikkerhedskravene er opfyldt.

Siden 1998 er der sket omfattende ændringer ved EU’s østlige flanke, successive udvidelser har indsnævret den geografiske afstand til EU’s østlige naboer, mens de reformer de har fået fra den europæiske naboskabspolitik, har bragt disse lande tættere på EU politisk og økonomisk. EU har et stadigt større ansvar for at hjælpe disse partnere med at imødegå de politiske og økonomiske udfordringer, de står over for, og støtte dem i deres forventninger om tættere forbindelser, ikke mindst i lyset af den konflikt der var i sommer, mellem Rusland og Georgien. Derfor er tiden moden til at åbne et nyt kapitel i EU’s forbindelser med de østlige naboer, og partnerskabet imødekommer ønsket fra EU’ østlige naboer om at komme tættere på EU og det er i EU’s vitale interesse at bidrage til udviklingen med hensyn til stabilitet, bedre regeringsførelse og økonomisk udvikling ved EU’s østgrænser, og efter EU Kommissionens har ført konsultationer med parterne forslår Kommissionen mere vidtgående bilaterale forbindelser, og opstille nye multilaterale rammer for samarbejde, disse foranstaltninger vil blandt andet andrage følgende punkter. Nye associeringsaftaler, herunder vidtgående og omfattende frihandelsaftaler, omfattende programmer, der finansieres af EU for at forbedre de administrative kapaciteter, en gradvis integration i EU’s økonomi, og opfordrer til at partnerne skal skabe et indbyrdes frihandelsnetværk, som på sigt kan udvikle sig til et økonomisk nabofællesskab, og indgåelse af mobilitets og sikkerhedsvagter, der lemper betingelserne for at rejse ind i EU, og optrappe bestræbelserne på at bekæmpe korruption, organiseret kriminalitet og hvad deraf følger. Yderligere vil Kommissionen undersøge hvilke muligheder der er for mobilitet på arbejdsmarkedet med det formål at åbne EU’s arbejdsmarked yderligere, og støtte en øget energi og klimapolitik, fremme multilaterale politiske platforme vedrørende demokrati god regeringsførelse og stabilitet, økonomisk integration og konvergens med EU’s politikker, og fremme kontakter mellem landene for yderligere at støtte partnernes individuelle reformbestræbelser. Endelig skal aftalen fremme det mellemfolkelige element, og en større inddragelse af civilsamfundene og andre interessenter, herunder også Europa-parlamentet, og samtidigt vil det kræve en stærk politisk vilje og engagement fra begge sider for at sikre, at østpartnerskabet når den ambitiøse målsætning.