Lokalpolitik

Nyt sted for slam og sand

NØRAGER:Teknik- og miljøudvalget ønsker at ombygge den eksisterende slamlagertank i tilknytning til Nørager Renseanlæg til et modtage- og afvandingssted for sand og slam fra bundtømning af pumpestationer, vejafvandingsbrønde og gadefejning fra hele kommunen. I øjeblikket benyttes pladsen ved Haverslev renseanlæg til midlertidig opbevaring af sand og slam. Da området her er nedslidt og utidssvarende, vil der være en økonomisk fordel som alternativ at ombygge slamlagertanken i Nørager til afvanding for et samlet beløb på 300.000 kroner eksklusiv moms. Slamlagertanken er i øjeblikket ude af drift, da overskudsslam fra kommunens tre renseanlæg afvandes i et særskilt anlæg efter ombygning af renseanlægget i Nørager. Kommunalbestyrelsen skal på mødet tirsdag aften godkende projektet og give accept til frigivelse af 25.000 kroner her og nu til udenbys detailprojektering af ombygningen og indhentning af tilbud på arbejdets udførelse. Teknisk forvaltning forventer ved accept fra kommunalbestyrelsens side, at detailprojekteringen og indhentning af tilbud på ombygningen kan være klar i løbet af en måneds tid samt at slamlagertanken kan være fuld ombygget ved udgangen af november måned.