Lokalpolitik

Nyt vand til drænede søer

Hjørring Kommunes første kommuneplan er til offentlig debat i øjeblikket, og planen indeholder syv områder i kommunen, som udpeges som potentielle nye naturområder.

Afvandingskanalen skal sørge for, at det langstrakte flade landskab mellem Vrensted, Ingstrup og Thise friholdes for vand. Der lå en gang Vendsyssels næststørste sø. Foto:

Afvandingskanalen skal sørge for, at det langstrakte flade landskab mellem Vrensted, Ingstrup og Thise friholdes for vand. Der lå en gang Vendsyssels næststørste sø. Foto:

Herunder den udtørrede Ingstrup Sø, der strakte sig ind i den sydvestlige del af Vrensted sogn. Baggrunden for Hjørring Kommunes interesse for at skabe eller genoprette flere naturområder er den, at mange af de historiske naturperler er gået tabt. Blandt andet på grund af opdyrkning, dræning og direkte afvanding af store vådområder. Dermed forsvandt også Vendsyssels to største søer Gårdbo Sø i den nordlige del af grænsen mellem Hjørring og Frederikshavn kommuner samt Ingstrup Sø. De to søer står øverst på den liste, som kommunen har lavet over potentielle naturområder, og som i høringsperioden kan læses på websiden www.nyespor.dk. - En eventuel genskabelse af disse søer vil føre til, at mange forsvundne dyr og fugle vil genindvandre til området. Desuden vil det medføre store rekreative muligheder og naturoplevelser, der kan bidrage til helårsturismen i områderne, lyder argumentation her. En betragtning, som forfatteren og miljødebattøren Kjeld Hansen var enig i ved et foredrag forleden om Det tabte Land. På spørgsmål fra DN-formand Jørgen Jørgensen, Hjørring udtalte Kjeld Hansen sig dog skeptisk overfor muligheden for at genoprette Gårdbo Sø. - Det kan i godt glemme, sagde han med henvisning til ejerens manglende interesse. Derimod så han bedre muligheder i genopretning af Ingstrup Sø. - Den var en lavbundet sø, og det ku' være interessant at få den gendannet, og med jævne våde engarealer ned til søen. Men jeg ved for lidt om den og dens historie. Det sidste udsagn er Kjeld Hansen dog ved at rette op på, idet han om nogle måneder vil udgive en ny bog om folk og steder, herunder et afsnit om søen. Bogen er også en opfølgning på Det tabte Land, der er beretning om hvordan det går til, at ca. 200 store søer er forsvundet siden 1760 og naturmæssigt forarmede det danske landskab. Ingstrup Sø er kun nævnt sporadisk. At afvandingskanalen for den tidligere Ingstrup Sø også udgør en del af kommunegrænsen mellem tre kommuner kan besværliggør et arbejde for genopretning. Jammerbugt og Brønderslev kommuner kendes ikke endnu. De har endnu ikke klar til at fremlægge deres forslag til kommuneplaner. Men ovenover de kommunale planer hænger et kommende vandrammedirektiv som et Damoklessværd og tegn på omskiftelige tider på naturbeskyttelsesområdet. Vandrammedirektivet har afsæt i EU, som stiller krav om at medlemslandene sikrer en god økologisk tilstand i alle vandløb, søer og kystvande. Målene for vandkvaliteten fastsættes af staten, og herfra vil der sikkert også komme stærke meldinger om hvilke virkemidler, kommunerne skal tage i brug for at sikre vandkvaliteten. Et af mange redskaber til at reducere udvaskningen af fosfor og kvælstof er at genoprette lavbundsarealer som blandt andet både Gårdbo Sø og Ingstrup Sø var. Kommuneplanen for Hjørring lægger op til, at når den statslige vandplan er kendt, så laver kommunen et kort med udpegede lavbundsarealer. Men staten vil formentlig også have indflydelse på de endelige prioriteringer, idet der formentlig bliver tale om erstatninger til de berørte lodsejere.