Lokalpolitik

Nyt vandløb skal afvande fugtigt sommerhusområde

LYNGSÅ:Byggefirmaet Torben Kjeldsen ejendomme har udstykket mange sommerhusgrunde i kvarteret omkring Kulmulevej i Lyngså. I firmaet har man dog konstateret store problemer med dårlig afvanding. I efteråret, vinter og forår samles store vandmængder vest for Kulmulevej, og det betyder, at store dele af sommerhusområdet jævnligt er særdeles fugtigt. Det vil byggefirmaet nu gøre noget ved. Det har således bedt kommunen om lov til at etablere et vandløb langs Kulmulevej. Meningen er, at den nye å får udløb i et allerede eksisterende vandløb ved Laksevej. Herfra ledes vandet under Nordostvej og videre ud mod Kattegat. Området er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, og sagen har derfor været en tur omkring amtet. Her havde man ingen indvendinger mod det nye vandløb. Kommunen har herefter haft sagen i høring hos lodsejerne på Kulmulevej. Hvis vandløbet bliver en realitet, vil mange af sommerhusejerne skulle anlægge nye overkørsler fra deres ejendomme til Kulmulevej. Det koster naturligvis en del penge, men ingen har klaget, hvilket kun kan ses som udtryk for, at problemerne med oversvømmelses generer hele kvarteret. På den baggrunde har teknisk udvalg godkendt den nye å. Torben Kjeldsen ejendomme skal selv betale anlægsarbejdet, og den kommende å bliver et privat vandløb, som sommerhusejerne selv skal sørge for at vedligeholde.