Nyt vandværk skal sikre kvaliteten

Hovedvandforsyningens nuværende anlæg kan ikke klare fremtidens krav

Forurening 27. februar 2003 07:00

BROVST: Bestyrelsen for Hovedvandforsyningen har fået tilladelse af Brovst Kommune til at opføre et nyt vandværk med rentvandstank samt behandlings- og udpumpningsanlæg på en grund vest for Brovst Fjervarmecentral. Det oplyste formanden for Brovst Vandværk I/S Kristen Simonsen på vandværkets generalforsamling. Det nye vandværk vil give mulighed for en anden indvindingsstrategi, f.eks. ved en mindre og bedre oppumpning i boringerne. Det betyder, at de nuværende boringer vil kunne anvendes så lang tid som muligt, at der åbnes mulighed for import af vand fra andre områder, og at indvinding og udpumpning/forbrug skilles ad. En ny drikkevandsbekendtgørelse stiller nogle krav til drikkevandskvaliteten, som medfører, at det nuværende anlæg ikke vil kunne overholde visse af kvalitetskravene, fordi boringerne leverer vandet direkte til forbrugerne. Det er meget vanskeligt at styre en opblanding af vandet fra de forskellige boringer, samt at det ikke er muligt at foretage en vandbehandling - iltning af vandet er et af de nye krav til drikkevandet som Miljøstyrelsen har påbudt. Dette krav skal ifølge EU`s Vandrammedirektiv være opfyldt senest 25. december 2003. For cirka 25 år siden flyttede Hovedvandforsyningen til det nuværende indvindingsområde, Bratskov Bakkeø, som på dette tidspunkt var godt beskyttet af et godt lerlag. Et teglværk har imidlertid skrællet det meste af lerlaget væk. Samtidig med at der blev lavet nye boringer i området, begyndte Brovst Kommune en byggemodning, og der er nu bygget ca. 100 parcelhuse i området. Det har siden vist sig ikke at være den bedste kombination for et vandindvindingsområde med både parcelhuse og reduceret lerlag, sagde Simonsen. Han oplyste, at da myndighederne for ca. 20 år siden begyndte at interessere sig for nitrat, var indholdet ca. 30 mg. pr. liter vand. Da nitratproblemet blev forværret, blev det besluttet at forsøge med et Nitrat- Redox anlæg. Da det gamle fjerkræslagteri blev nedlagt, forpagtede vandværket den vandboring, som slagteriet havde brugt. Dette vand var nitratfrit, men med et stort jernindhold. Der blev ved hver af de fire højtliggende boringer lavet to nedpumpningsboringer, hvori der årligt nedpumpes ca. 85.000 kubikmeter vand, så man bruger undergrunden som renseanlæg. Vi kan således faktisk selv bestemme, hvor stort et nitratindhold vi ønsker i drikkevandet, konkluderede Simonsen, der oplyste at nitratindholdet var det samme for 20 år siden som nu. Grænseværdien er 50 mg nitrat pr. liter. Men ved en udvidet boringskontrol i 2001 blev der fundet Bam i tre indvindingsboringer. Langt under den fastsatte grænseværdi, men nok til at bestyrelsen følte sig tvunget til at få udarbejdet en handlingsplan for fremtiden. Bam er en fællesbetegnelse af nedbrydningsstoffer fra bl.a. giftstoffet Præfix, som er blevet brugt som ukrudtsmiddel i indkørsler og fortove.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...